Informacja publiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek. Wniosek można składać w następujący sposób:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdwgdansk.pl ,
  • listownie na adres Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  • złożyć w Sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorstwa.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Zarząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, przypadku w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Zarząd zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Zarząd w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Odmowa udostepnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

 

Akty prawne:

Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

Kontrole

Opublikowano: 06 maja 2019

Rejestry,ewidencje,archiwa

Opublikowano: 06 maja 2019

Załatwianie spraw

Opublikowano: 06 maja 2019

Majątek ZDW

Opublikowano: 06 maja 2019

Sprawozdania finansowe

Opublikowano: 06 maja 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich