Numer ogłoszenia: 37/2020 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Dwa etaty
Stanowisko:
OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
09-10-2020
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budownictwo lub transport,
 6. staż pracy w branży drogowej lub mostowej lub administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg lub zarządzającego ruchu,
 7. prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi programu Word i Excel,
 2. mile widziane uprawnienia budowlane wykonawcze
 3. znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, specustawy ZRID, ustawy prawo zamówień publicznych, szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, ustawy o finansach publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Realizowanie zadań związanych z rozliczaniem środków przekazywanych na utrzymanie dróg i mostów.
 2. Udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz przebiegu robót budowlanych z zakresu utrzymania i remontu dróg oraz utrzymania, remontu lub przebudowy mostów.
 3. Udział w planowaniu, koordynacji i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, a także pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
 4. Udział w gromadzeniu danych o stanie dróg i mostów, ich przejezdności i ograniczeniu  nośności.
 5. Uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.
 6. Przygotowywanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych.
 7. Opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego prowadzenie spraw związanych z bieżącym oznakowania dróg.
 8. Przygotowanie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę, wycinkę drzew, wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszeń zamiaru prowadzenia robót.
 9. Przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

W ramach zatrudnienia istnieje możliwość zdobycia praktyki do uprawnień budowlanych.

 

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 3 000 zł do 4 000 zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sierpniu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich