Jesteś w dziale: Strona Główna / Zamówienia Publiczne /
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.
Powrót

Zamówienia publiczne


Kopiuj link do zamówienia
Próg: równo/powyżej progów unijnych
Nazwa Zamawiającego:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wydział Zamówień Publicznych
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk

Numer zamówienia: 04/2016/PN/WRI/WPI
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowaniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej STWiORB), wykonaniu dwuetapowego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pełnieniu nadzoru autorskiego oraz wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii wraz z wykonaniem  i zatwierdzeniem map podziałowych a także wybudowaniu obiektu budowlanego ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/ i pozwoleniem na budowę oraz wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych (2 szt.) wykonanie oraz montaż dwustronnych tablic pamiątkowych (2 szt.).

 

Rozbudowa drogi  obejmuje następujące odcinki dróg wojewódzkiej nr 521 o łącznej długości ok 18,9km:

Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec, o długości ok 5,3 km przeznaczonej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521 rozpoczyna się w mieście Kwidzyn przy rondzie z drogą krajową nr 55, a kończy przy wjeździe do miejscowości Rakowiec.

Odcinek B: Rakowiec –Licze, o długości ok 4,77 km , rozpoczyna się w miejscowości Rakowiec, a kończy w miejscowości Licze

Odcinek C: Licze-Prabuty, o długości ok 8,86 km rozpoczyna się w miejscowości Licze, a kończy w miejscowości Prabuty.

 

Ponadto budowie i przebudowie podlegać będą krótkie odcinki dróg powiatowych i gminnych w obszarze wlotów na skrzyżowania a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać następujące zakres min:

- rozbudowę DW 521 do parametrów klasy G oraz osiągnięcie nośności min 115KN/oś,

- rozbudowę skrzyżowań na przebudowywanym odcinku drogi,

- przebudowę/budowę chodników na terenach miejscowości oraz poza obszarze zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych,

- budowę dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości oraz na odcinkach pomiędzy miejscowościami,

- przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,

- przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,

- wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,

- budowę/przebudowę obiektów mostowych:

- budowę/przebudowę przepustów,

- przebudowa przejazdu kolejowego ,

- budowę/przebudowę innych obiektów np. schodów, ogrodzeń,

- przebudowę/budowę zjazdów,

- przebudowę/budowę rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń podczyszczających, drenaży,

- przebudowę/budowę oświetlenia drogowego na terenach zabudowy, oraz poza obszarze zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych,

- przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- wycinkę zieleni kolidującej,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;

- dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania.

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować  przebiegu granic tych pasów drogowych.

 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy niż 5 lat.  Okres rękojmi wydłuża się na okres gwarancji.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

do dnia 31.01.2018r.

a)         zakończenie robót budowlanych w terminie: do dnia 30.11.2017 r.

b)         złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów w terminie do 31.01.2018 r.

Tryb postępowania (rodzaj procedury): Przetarg nieograniczony
Wadium 832 000,00 PLN
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 80%, wartość techniczna – okres gwarancji – 20%.
Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 03.

Termin składania ofert: 2016-03-01 11:00
Przedłużenie terminu składania ofert: (1) 2016-03-17 11:00
(2) 2016-03-24 11:00
(3) 2016-04-04 11:00
(4) 2016-04-11 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu: dsc zobacz treść [25.01.2016]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dsc zobacz treść [19.02.2016]
dsc zobacz treść [03.03.2016]
dsc zobacz treść [10.03.2016]
dsc zobacz treść [24.03.2016]
Osoba upoważniona do kontaktów:

do spraw merytorycznych:

odnośnie projektowania:

IMIĘ: Krzysztof

NAZWISKO: Prymaka

TEL.: 58 32 64 940

odnośnie robót budowlanych:

dla projektowania:

IMIĘ: Zofia

NAZWISKO: Gruszecka

TEL.: 58 32 64 941

 

do spraw proceduralnych:

IMIĘ: Renata

NAZWISKO: Kryszkiewicz

TEL.: 58 32 64 960

Siedziba Zamawiającego, pok. nr 03.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zobacz treść dsc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), poniżej Rozdział IV – Opis przedmiotu zamówienia. [25.01.2016]
dsc Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami: [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 1: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja wielobranżowa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 2: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja wielobranżowa – obiekty inżynierskie i mostowe; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 3: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja wielobranżowa – melioracja i kanalizacja deszczowa; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 4: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja wielobranżowa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 5: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja wielobranżowa – sanitarna – sieć gazowa; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 6: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja wielobranżowa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki techniczne; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 7: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 8: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Inwentaryzacja stanu istniejącego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 9: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniejącego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 10: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Inwentaryzacja zieleni; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 11: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoża gruntowego – część I; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 11: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoża gruntowego – część II; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 11: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoża gruntowego – część III; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 12: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 13: Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec: Mapa do celów projektowych. [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 14: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja wielobranżowa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 15: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja wielobranżowa – obiekty inżynierskie i mostowe; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 16: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja wielobranżowa – melioracja i kanalizacja deszczowa; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 17: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja wielobranżowa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 18: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja wielobranżowa – sanitarna – sieć gazowa; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 19: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja wielobranżowa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki techniczne; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 20: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 21: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Inwentaryzacja stanu istniejącego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 22: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniejącego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 23: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Inwentaryzacja zieleni; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 24: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoża gruntowego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 25: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 26: Odcinek B: Rakowiec –Licze: Mapa do celów projektowych. [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 27: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja wielobranżowa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 28: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja wielobranżowa – obiekty inżynierskie i mostowe; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 29: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja wielobranżowa – melioracja i kanalizacja deszczowa; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 30: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja wielobranżowa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 31: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja wielobranżowa – sanitarna – sieć gazowa; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 32: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja wielobranżowa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki techniczne; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 33: Odcinek C: Licze-Prabuty: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 34: Odcinek C: Licze-Prabuty: Inwentaryzacja stanu istniejącego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 35: Odcinek C: Licze-Prabuty: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniejącego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 36: Odcinek C: Licze-Prabuty: Inwentaryzacja zieleni; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 37: Odcinek C: Licze-Prabuty: Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoża gruntowego; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 38: Odcinek C: Licze-Prabuty: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 39: Odcinek C: Licze-Prabuty: Mapa do celów projektowych. [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 40: Odcinek A, B i C: Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 41: Odcinek A, B i C: Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 42: Odcinek A, B i C: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochroną; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 43: Odcinek A, B i C: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; [25.01.2016]
dsc Załącznik nr 44: Odcinek A, B i C: Raport audytu BRD nr 3.1/2015 projektu infrastruktury drogowej. [25.01.2016]
dsc Formularze – wersja edytowalna. [25.01.2016]
Miejsce pobrania:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 03.

Cena: 2 000,00 PLN; SIWZ pobrana ze strony internetowej jest bezpłatna.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
dsc Zapytanie numer 1 i odpowiedź z dnia 19-02-2016 [19.02.2016]
dsc Załącznik nr 1: Decyzja środowiskowa. [19.02.2016]
dsc Załącznik nr 2: Decyzję na zniszczenie siedlisk porostów. [19.02.2016]
dsc Załącznik nr 3: Odmowna Decyzja na zniszczenie siedlisk pachnicy dębowej. [19.02.2016]
dsc Zapytanie numer 2 i odpowiedź z dnia 24-02-2016 [24.02.2016]
dsc Zapytanie numer 3 i odpowiedź z dnia 03-03-2016 [03.03.2016]
dsc Załącznik nr 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża sanitarna – odcinek A. [03.03.2016]
dsc Załącznik nr 2: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża sanitarna – odcinek B. [03.03.2016]
dsc Załącznik nr 3: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Branża sanitarna – odcinek C. [03.03.2016]
dsc Załącznik do zapytania nr 140. [03.03.2016]
dsc Załącznik do zapytania nr 142 i 143. [03.03.2016]
dsc Załącznik do zapytania nr 144. [03.03.2016]
dsc Załącznik nr 1 do zapytania nr 145. [03.03.2016]
dsc Załącznik nr 2 do zapytania nr 145. [03.03.2016]
dsc Zapytanie numer 4 i odpowiedź z dnia 10-03-2016 [10.03.2016]
dsc Załącznik nr 1: Uzgodnienia Nr 182/2015 z GAZ- SYSTEM S.A. z dnia 17.12.2015 r. [10.03.2016]
dsc Załącznik nr 2: Pismo Kwidzyńskiego Związku Spółek Wodnych nr KZSW/34/2015 z dnia 25.11.2015 r. [10.03.2016]
dsc Załącznik nr 3: Pismo Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach nr GPG.630.1.2015 z dnia 16.11.2015 r. [10.03.2016]
dsc Zapytanie numer 5 i odpowiedź z dnia 16-03-2016 [16.03.2016]
dsc Zapytanie numer 6 i odpowiedź z dnia 24-03-2016 [24.03.2016]
Zmiana SIWZ
dsc Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 19-02-2016 [19.02.2016]
dsc Ujednolicony Wzór umowy – Rozdział V SIWZ. [19.02.2016]
dsc Poprawiony formularz oferty – Rozdział III SIWZ. [19.02.2016]
dsc Poprawiony Formularz oferty – Rozdział III SIWZ - wersja edytowalna. [19.02.2016]
dsc Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 03-03-2016 [03.03.2016]
dsc Zmiana SIWZ nr 3 z dnia 10-03-2016 [10.03.2016]
dsc Poprawiony Formularz oferty – Rozdział III SIWZ. [10.03.2016]
dsc Poprawiony Formularz oferty – Rozdział III SIWZ - wersja edytowalna. [10.03.2016]
dsc Zmiana SIWZ nr 4 z dnia 15-03-2016 [15.03.2016]
dsc Zmiana SIWZ nr 5 z dnia 24-03-2016 [24.03.2016]
dsc Zmiana SIWZ nr 6 z dnia 31-03-2016 [31.03.2016]
Inne
dsc Wersja edytowalna: Plan sytuacyjny z elementami branż: telekomunikacyjnej, elektrycznej i sanitarnej, profile podłużne, przekroje normalne i przekroje konstrukcyjne. [08.02.2016]
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
dsc zobacz treść [19.05.2016]
Informacja o udzieleniu zamówienia
dsc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [22.06.2016]
Podmiot udostępniający informację: ZDW-WZP
Osoba która dodała informację: Artur Gaicki Data wytworzenia informacji: 2016-01-25 11:33
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Gaicki Data udostępnienia informacji: 2016-01-25 11:33
Liczba odsłon 12816
Rejestr zmian
Powrót