RPO 2007-2013

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

30 stycznia 2017

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z ramienia Województwa Pomorskiego

Wykonawca projektu i robót budowlanych - konsorcjum firm:

TRAKCJA PRKiL S.A. - LIDER

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – PARTNER

 

Wartość umowy zaprojektuj i wybuduj – 24 944 000,00 zł

W tym wartość projektu: 1 180 800,00 zł

Termin zakończenia robót budowlanych: 27 sierpień 2018r.

 

W dniu 20 stycznia 2017r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawarł umowę
z konsorcjum firm TRAKCJA PRKiL S.A. - LIDER i Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – PARTNER  na realizację zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego 28 kwietnia 2016 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

Przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na terenie gmin Skarszewy i Tczew -  powiaty starogardzki i tczewski.

Projekt ma na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku o długości 9,4 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222  w m. Godziszewo do węzła „Stanisławie” autostrady A1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach projektu zostanie poszerzona jezdnia drogi 224, a jej konstrukcja zostanie wzmocniona.  Skorygowane zostaną łuki pionowe i poziome. Przebudowane zostaną skrzyżowania, a na całym odcinku zostanie wybudowany ciąg obsługujący ruch pieszy i rowerowy. 

Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą i ułatwi powiązanie drogi wojewódzkiej nr 222 z autostradą A1 oraz z Tczewem i z Trójmiastem. Droga wojewódzka nr 224 stanie się alternatywą dla nasilającego się natężenia ruchu tranzytowego i dużej części ruchu źródłowo-celowego skierowanego na dojazd do autostrady A1. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zmniejszenia eksploatacji pojazdów i emisji spalin oraz do zwiększenia mobilności społeczeństwa.

Planowany zakres robót:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej do parametrów klasy G,
 • poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m z umocnionymi poboczami gruntowymi,
 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, w tym z drogą wojewódzką nr 222,
 • budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek przejść dla pieszych,
 • przebudowa lub budowa zatok autobusowych,
 • przebudowa lub budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości,
 • przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz w miejscach wymaganych przepisami (w rejonie dojścia do zatok autobusowych, itd.),
 • regulacje odwodnienia poprzez naturalne spadki powierzchniowe oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych,
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie docelowego oznakowania drogi.

 

 


Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko – łącznie odcinek o długości ok. 13,7 km.

30 stycznia 2017

Nazwa zadania: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214
na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko

 –
łącznie odcinek o długości ok. 13,7 km.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z ramienia Województwa Pomorskiego

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o.

Wykonawca Projektu: LAFRENTZ - POLSKA Sp. z o. o.

Wartość projektu: 614 710,95 zł

Wartość robót budowlanych: 53 122 117,92 zł (wartość najtańszej oferty)

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 maj 2018r.

W dniu 4 listopada 2016r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawarł umowę
z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp z o.o. na realizację projektu infrastrukturalnego pn.: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko.

Samorząd Województwa Pomorskiego 26 lipca 2016 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 na terenie gmin Łeba i Wicko w powiecie lęborskim.

Projekt obejmuje rozbudowę DW214 od ronda w m. Łeba w kierunku m. Wicko na dł. ok. 6,17 km oraz budowę obwodnicy m. Charbrowo, Wicko i Białogarda – nowy przebieg DW214 o dł. ok. 7,5 km. Inwestycja ma na celu rozbudowę drogi poprzez zwiększenie szerokości jezdni, korektę łuków poziomych i pionowych, rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii wraz z wykonaniem kanalizacji ruchu, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowego, obwodnicowego odcinka drogi o parametrach klasy technicznej G wraz z budową skrzyżowań skanalizowanych z drogami niższej kategorii oraz budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 213. Na całym odcinku wybudowany zostanie ciąg obsługujący ruch pieszy i rowerowy. Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży oraz do zwiększenia mobilności społeczeństwa.

Zakres robót jest następujący:

-        rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od km 1+600 do km 7+777 z korektą dwóch łuków poziomych w rejonie zbliżenia do linii kolejowej nr 229,

-        korektę nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych, pochyleń poprzecznych jezdni) wraz z korektą niwelety drogi na odcinku rozbudowy,

-        odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów, budowę nowych rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń podczyszczających,

-        przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami,

-        wzmocnienie istniejącej nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy DW 214,

-        budowę nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy DW 214,

-        budowę ciągu pieszo – rowerowego i chodników,

-        rozbudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i drogą gminną,

-        budowę obwodnicy m. Wicko,

-        budowę skrzyżowań z drogami gminnymi (włączenia do drogi stanowiącej obecnie przebieg DW 214),

-        budowę skrzyżowania z drogą gminą DG 105 020 G

-        budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213

-        budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,

-        budowę obiektów inżynierskich w ciągu DW 214 w miejscu przejścia nad Strugą Charbrowską i Strugą Białogardzką (z uwagi na migrację zwierząt – z funkcją przejścia dla zwierząt średnich),

-        budowę obiektów inżynierskich na ciągu rowerowym w miejscu przejścia nad Strugą Charbrowską i Strugą Białogardzką (z uwagi na migrację zwierząt – z funkcją przejścia dla zwierząt średnich),

-        przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,

-        budowę przejść dla płazów,

-        budowę przejść dla małych zwierząt,

-        budowę drogowej stacji meteorologicznej,

-        budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego,

-        budowę kanalizacji deszczowej,

-        budowę ekranów akustycznych,

-        przebudowę kolizji energetycznych nN, SN,WN,

-        przebudowę kolizji teletechnicznych,

-        zabezpieczenie sieci gazowych,

-        przebudowę kolizji sieci wodociągowej,

-        wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami,

-        budowę stacji pogodowej,

-        wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 NA ODCINKACH WĘZEŁ „RUSOCIN” AUTOSTRADY A1 – PRUSZCZ GDAŃSKI I PRUSZCZ GDAŃSKI – PRZEJAZDOWO”

25 listopada 2016

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 NA ODCINKACH

WĘZEŁ „RUSOCIN” AUTOSTRADY A1 – PRUSZCZ GDAŃSKI

I PRUSZCZ GDAŃSKI – PRZEJAZDOWO”

 

 

28 kwietnia 2016r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 422/139/16 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

W dniu 05 października  2016r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG SP z o.o.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą  robót wynosi 37 986 962,24 zł.

Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu  blisko 85% środków do pokrycia kosztów inwestycji,  w kwocie 32.273.915,39 zł, pochodzi  ze środków unijnych.

Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja będzie zaprojektowana na podstawie szczegółowo opisanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wytycznych, przekazanych Wykonawcom na etapie przetargu.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych  to  czerwiec  2017 roku.

Zakończenie robót budowlanych  przewidziane jest do końca  czerwca 2018 roku. 

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach: węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,  o łącznej długości około 9,3 km.

Odcinek  A   obejmuje zakres od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do skrzyżowania  z drogą krajową nr 91 (długość około 2 km).

Odcinek B obejmuje zakres  od skrzyżowania z ul. Przemysłową w Pruszczu  Gdańskim (tzw. Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego) do węzła „Gdańsk Wschód” Południowej Obwodnicy Gdańska  (długość około 7,3 km). Odcinek A przebiega  na terenie miasta Pruszcz Gdański (ul. Zastawna), natomiast odcinek B  prowadzi przez tereny wiejskie, przecinając miejscowości:  Rokitnica, Mokry Dwór, Wiślina i Dziewięć Włók.

Rozbudowa istniejącego układu drogowego będzie polegała m. in. na poprawie parametrów technicznych  drogi do klasy G wraz z poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego a w szczególności na: zwiększeniu nośności drogi do 115 kN/oś,  ujednoliceniu przekroju poprzecznego jezdni w przekroju drogowym do 6,5 ÷ 7,0 m; korekcie nienormatywnych łuków poziomych i pionowych; przebudowie  skrzyżowań z drogami podporządkowanymi; przebudowie chodników, dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędnymi obiektami

inżynierskimi; budowie nowych zatok autobusowych; wykonaniu elementów uspokojenia ruchu drogowego w tym azylów dla pieszych, odgięć toru jazdy;  przebudowie oraz budowie obiektów mostowych w m. Mokry Dwór na rz. Motława i rz. Czarna Łacha oraz przebudowie i budowie przepustów;  przebudowie pozostałych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, zjazdów; zapewnieniu poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowie lub budowie rowów drogowych; budowie kanalizacji deszczowej; przebudowie i budowie oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz miejscach wymaganych przepisami i miejscach gdzie wynika to z bezpieczeństwa uczestników ruch; przebudowie przejazdu kolejowego w Pruszczu Gdańskim; przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

 


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty

03 listopada 2016

 

 W czerwcu 2016 roku rozpoczęto wartą ponad 65 miliony złotych inwestycję związaną z przebudową trzech odcinków drogi wojewódzkiej nr 521 o łącznej długości ok 18,9 km. Rozpoczęcie tak ważnej dla regionu inwestycji stało się możliwe dzięki dofinansowaniu, które Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał 28 kwietnia 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Droga wojewódzka nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty stanowi bezpośrednie połączenie miasta Prabuty ze stolicą powiatu Kwidzyn, natomiast na poziomie regionalnym stanowi bezpośrednie połączenie województwa pomorskiego z województwem warmińsko-mazurskim. Poprzez drogi krajowe nr 55, nr 90 i 91 oraz odcinek drogi wojewódzkiej nr 231 łączy z korytarzem sieci transeuropejskiej TEN-T, jakim jest Autostrada Al 

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada rozbudowę drogi do klasy G. Nośność zostanie zwiększona do poziomu 115 kN/oś . Głównym celem stawianym przed wykonawcą, będącym jednocześnie projektantem, jest dostosowanie rozbudowanej drogi do obowiązujących przepisów oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze. Wśród podstawowych zadań można wymienić :

a)      upłynnienie niwelety oraz dostosowanie korony drogi do wartości zgodnej z przepisami,

b)      korektę nienormatywnych łuków poziomych oraz spadków poprzecznych jezdni,

c)     poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i regulację poboczy.

W zakres inwestycji wchodzi także budowa i przebudowa obiektów inżynierskich, renowacja rowów drogowych oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego. Niezwykle istotnym aspektem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wysp spowalniających ruch na wjeździe do miejscowości, budowa zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, poprawa oświetlenia w miejscowościach, jak również montaż barier ochronnych oraz balustrad.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na kwiecień 2017r.na podstawie decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zakończenie tej ważnej dla regionu inwestycji jest przewidziane na dzień 31 stycznia 2018 roku. Wartość umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 47 689 560,00zł. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 53 052 169,41, a pozostała część stanowi wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 


Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kontynuacja realizacji

15 czerwca 2015

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kontynuacja realizacji

W roku 2014 w Sierakowicach rozpoczęto przedsięwzięcie pt. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2011, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację inwestycji rozpoczęto 15.01.2014r. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przebudowano skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 211 i 214, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Lęborskiej, ul. Dworcowej i ul. Sychty, a także przepust dla pieszych biegnący pod linią kolejową.

Decyzją o poszerzeniu zakresu rzeczowego projektu rozpoczęto dodatkowe działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich nr 211 i 214 w obrębie Sierakowic oraz usprawnienia dostępności komunikacyjnej w tym obszarze. Na rok 2015 zaplanowano inwestycje pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Sierakowice”, która jest kontynuacją wcześniejszych działań Województwa Pomorskiego. Zakresem prac objęto drogę na odcinku o długości 1,161 km – od przebudowanego w 2014 roku skrzyżowania do wiaduktu kolejowego. W ramach inwestycji przewidziano odnowienie istniejącej nawierzchni drogi, wymianę chodników wzdłuż dr woj. nr 211 oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na łącznej długości ok. 560 m. Ponadto na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i ul. Piwnej wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Na ul. Kartuskiej pojawi się również oświetlenie przejścia dla pieszych. Prace rozpoczęły się przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu DROMOS sp. z o.o. Kartuzy dnia 20.05.2015 zakończenie robót planowane jest na dzień 31.08.2015r    

Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawie ulegnie jakość podróżowania, a czas podróży skróci się. Dostosowanie przebudowywanej drogi o znaczeniu regionalnym do wymogów unijnych oraz usprawnienie płynności ruchu przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenu oraz stanowić będą szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu kartuskiego. Z udogodnień skorzystają zarówno lokalna społeczność, jaki i uczestnicy ruchu tranzytowego. 

logo.png


Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”.

15 czerwca 2015

Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 29 maja 2014 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W lipcu  2014 roku firma EUROVIA Polska S.A.  rozpoczęła roboty budowlane.

Nadzór nad robotami powierzono  firmie „Nadzory GL”  Grzegorz Leszman.

Wartość projektu wynosi ok. 16 000 000,00 zł, z czego ze środków unijnych z funduszu EFRR finansowana jest  część w wysokości  ok. 11 000 000,00 a z budżetu Gminy Pruszcz Gdański finansowana jest pozostała  część w wysokości ok. 5 000 000,00.

Dnia 29.05.2015r. Wykonawca  robót  budowlanych  zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego.

W ramach projektu została rozbudowana droga o długości ok  1,60 km.

Uwzględniając warunki ruchowe tj. kategorię ruchu oraz nośność podłoża gruntowego wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni. W miejscach poszerzeń  wybudowano nową konstrukcję jezdni. Dzięki tej inwestycji województwo udostępni użytkownikom kolejny odcinek drogi, po którym mogą poruszać się ciężkie pojazdy ciężarowe o maksymalnym nacisku 11,5 ton na oś.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej poprzez rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych azyli  dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

logo.png


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko

15 czerwca 2015

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko

29 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 101/14/15 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

W dniu 12 maja 2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą SKANSKA S.A., której 25 maja 2015r. przekazano plac budowy.

Nadzór nad robotami powierzono firmie DROMAX Piotr Szanser.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko. Rozbudowywany odcinek zlokalizowany jest w województwie pomorskim, na terenie  powiatu gdańskiego w gminie wiejskiej Trąbki Wielkie. Projekt przewiduje rozbudowę odcinka DW 222 dł. 1,646 km w m. Trąbki Wielkie oraz przebudowę odcinka dł. 0,687 km w m. Gołębiewko. Zadanie będzie obejmować:

W m. Trąbki Wielkie:

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie jezdni na odc. prostych od 6,5 do 7m,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę chodnika,

- budowę azyli dla pieszych,

- poszerzenie jezdni pod lewoskręt dla stacji benzynowej i drogi gminnej,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,

- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

W m. Gołębiewko:

- wykonanie poszerzenia jezdni do 7,0 m,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania czterowlotowego,

- budowę chodnika,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę azyli dla pieszych i rowerzystów,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę muru oporowego,

- budowę przepustu,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę oświetlenia na odc. zabudowy mieszkaniowej i przystanków autobusowych,

- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,

- przebudowę rowu odwadniającego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy przestrzennej spójności  i efektywności regionalnego systemu transportowego poprzez usprawnienie połączeń drogowych między drogami krajowymi nr 22 i 7 oraz autostradą A1.

logo.png


Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla

22 maja 2015

Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla

 

 

W 2014 roku rozpoczęto wartą ponad 55 miliony złotych inwestycję związaną z przebudową pięciu odcinków trzech ważnych dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla. Przebudową zostały objęte drogi nr 515, 519 i 522, a łączna długość przebudowywanych odcinków to ok. 30,5 km. Rozpoczęcie tak ważnej dla regionu inwestycji stało się możliwe dzięki dofinansowaniu, które Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał 29 października 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Nadzór nad inicjatywą powierzono firmie NADZORY-GL Grzegorz Leszman.

Drogi wojewódzkie objęte przebudową są szczególnie ważnymi szlakami komunikacji dla regionu południowo - wschodniej części województwa pomorskiego.

1)       Droga wojewódzka nr 515 Malbork - Dzierzgoń - Susz (odcinek do przebudowy Grzymała - Tropy Sztumskie) stanowi ważne połączenie regionalne miasta powiatowego Malborka w województwie pomorskim z miastem powiatowym Iławą w województwie warmińsko- mazurskim.

2)       Droga wojewódzka nr 519 Stary Dzierzgoń - Małdyty - Morąg (odcinek do przebudowy Folwark - granica województwa) stanowi ważne połączenie regionalne rejonu Malborka i Sztumu z drogą krajową nr 7 w kierunku Warszawy i Olsztyna.

3)       Droga wojewódzka nr 522 Górki - Prabuty - Trumieje - Sobiewola (odcinki do przebudowy Sztum Górki - Kołoząb, Kamienna - Prabuty i Trumiejki - Trumieje) stanowi regionalne połączenie Prabut w województwie pomorskim z Kisielicami w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa kwalifikację przebudowywanych odcinków do klasy Z. Ich nośność natomiast zostanie zwiększona do poziomu zgodnego z normatywem. Głównym celem stawianym przed wykonawcą, będącym jednocześnie projektantem, jest dostosowanie przebudowywanych dróg do obowiązujących przepisów oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wśród podstawowych zadań można wymienić :

a)      upłynnienie niwelety drogi oraz dostosowanie jej korony do wartości zgodnej z przepisami,

b)      korektę nienormatywnych łuków poziomych oraz spadków poprzecznych jezdni,

c)       wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz regulację poboczy.

 

W zakres planowanych zadań związanych z inwestycją wchodzi także przebudowa obiektów inżynierskich, renowacja rowów drogowych oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego. Niezwykle istotnym aspektem przedsięwzięcia jest również poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym budowa zatok autobusowych i chodników, poprawa infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach sąsiadujących z przebudową, jak również montaż barier ochronnych oraz balustrad. W ramach przebudowy zostaną także odnowione dwa mosty nad okolicznymi rzekami, dwa wiadukty kolejowe oraz jeden przepust drogowy.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na czerwiec. Pierwszy etap obejmie prace na drodze wojewódzkiej nr 522 na odcinku Kamienna –Prabuty. W zależności od terminów wydawanych decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej pozostałe odcinki będą rozpoczynać się sukcesywnie.

Zakończenie tej ważnej dla regionu inwestycji jest przewidziane na dzień 30 września 2015 roku. Wartość umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 54 327 009,00, 00 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 40 745 256,75zł, a pozostała część stanowi wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Ul. Mostowa 11 a, 80-788 Gdańsk

tel. (58) 32 64 900


ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 224 STANOWIĄCEJ DOJAZD Z MIEJSCOWOŚCI TCZEW DO WĘZŁA AUTOSTRADY A1 STANISŁAWIE

14 maja 2015

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 224 STANOWIĄCEJ DOJAZD Z MIEJSCOWOŚCI TCZEW DO WĘZŁA AUTOSTRADY A1 STANISŁAWIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zakończył realizację Projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła autostrady A1 Stanisławie” w oparciu o podjętą
w dniu 29.12.2009 r. decyzję nr UDA-RPPM.04.03.00-00-003/09-00 o przyznaniu dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 14.07.2010 r. zawarto umowę na roboty budowlane z Wykonawcą, firmą SKANSKA S.A. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 19.07.2010 r. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 12.11.2012 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu obejmujący: dokumentację techniczną, wykupy gruntów
i odszkodowania, roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz promocję projektu wyniósł 41 232 010,99zł

W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 0,91km, przebudowano istniejącą drogę wojewódzką na odcinku 3,64km, przebudowano obiekty mostowe na Motławie i na Rowie Młyńskim, wybudowano most na Kanale Młyńskim w ciągu nowego odcinka drogi, rozebrano starych wiadukt kolejowy nad drogą wojewódzką i wybudowano w jego miejsce nowy a także zlikwidowano przejazd kolejowy na starym odcinku drogi i odtworzono go w nowej lokalizacji na przecięciu linii kolejowej z nowo wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej. Wzdłuż całego odcinka drogi objętego inwestycją wybudowano ścieżkę rowerową a w terenach zabudowanych również chodniki oraz oświetlenie.

 


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia

08 kwietnia 2014

67_logo_unia.jpg

Za ponad 21 milionów złotych, w dwa lata, wykonana zostanie inwestycja pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 28 maja 2013 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W październiku 2013 roku firma STRABAG Sp. z o.o. rozpoczęła roboty budowlane. Nadzór nad robotami powierzono BOI – INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o.

W ramach projektu w trzech miejscowościach zostanie przebudowana DW 216 na odcinku o łącznej długości  ok. 3,9 km. I tak w Redzie zostanie wzmocniona istniejąca konstrukcja nawierzchni. Jezdnia zostanie poszerzona do 11,0m. Istniejące dwa skrzyżowania zwykłe DW 216 z ul.: 12-Marca i Długą zostaną przebudowane na skrzyż. skanalizowane. Wybudowane zostaną: sygnalizacja świetlna, dwie zatoki autobusowe o szer.3,0m, ścieżka rowerowa o o dł. ok.175m, chodnik o dł. ok.480m, kanaliz. deszcz. o dł. ok.330m. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne wzdłuż odc. DW216 o dł. ok. 480m. Natomiast w Chałupach planuje się wykonać nową nawierzchnię. Jezdnia zostanie poszerzona do 7,0m. Z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym DW216, ścieżka rowerowa została zaplanowana, bliżej Zatoki Puckiej. Wybudowane zostaną: chodnik o dł. ok.0,9km, dwie zatoki autobus. o szer.3,0m., kanaliz. deszcz. o dł. ok.1,0km i oświetlenie uliczne wzdłuż odc. DW216 o dł. ok.1,0km. Z kolei w Jastarni planuje się wykonać nową nawierzchnię. Jezdnia zostanie poszerzona do 7,0m. Wybudowane zostaną: chodnik o o dł.2,3km, ścieżka rowerowa o dł. ok.2,3km, sześć zatok autobus. o szer.3,0m, oświetlenie uliczne wzdłuż odc. DW216 o dł. ok.2,1km i kanaliz. deszcz. o dł. ok.2,3km wraz z przepompownią. Ponadto zostaną wykonane skrzyż. DW 216: z ul. Sychty 1 i ul. Polną, oraz z ul. Sychty 2 jako trójwlotowe skanalizowane, natomiast z ul. Portową czterowlotowe skanalizowane, następnie z ul. Rybacką jako małe rondo. Na wszystkich odcinkach planuje się przebudować istniejące zjazdy oraz infrastrukturę kolidującą z inwestycją. Dla całego Projektu przyjęto prędkość projektowa 50km/h oraz wykonanie w miejscach przejść dla pieszych azylów o szer.2,0-3,0m i dł.10,0m. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia nośności DW216 do 115 kN/oś, a przyjęta konstruk. nawierz. przeniesie prognozowane natężenia ruchu na drodze.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wydolności układu komunikacyjnego prowadzącego do miejscowości nadmorskich leżących na Półwyspie Helskim. Zostanie również zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego, dzięki wybudowanym chodnikom, ścieżkom rowerowym, azylom na przejściach dla pieszych oraz zatokom autobusowym.


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap II, odc. Chwaszczyno – Koleczkowo

07 kwietnia 2014

67_logo_unia.jpg

Zakończył się II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta, na odcinku Chwaszczyno – Koleczkowo. Zarząd Dróg Wojewódzkich 25 listopada 2010 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace prowadziła firma STRABAG, a nadzór nad realizacją inwestycji powierzono Zakładowi Usług DAN.

Przebudowano odcinek drogi o łącznej długości ok. 10,2 km. Uwzględniając warunki ruchowe tj. kategorię ruchu oraz nośność podłoża gruntowego wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni. W miejscach, gdzie nie można było wzmocnić starej nawierzchni wybudowaną nową jezdnię. Dzięki tej inwestycji województwo udostępniło użytkownikom kolejny odcinek drogi, po którym mogą poruszać się ciężkie pojazdy ciężarowe o maksymalnym nacisku 11,5 t na oś (zgodnie z standardami unijnymi).

Zrealizowano również prace w zakresie poprawy infrastruktury drogowej takie jak modernizacja skrzyżowań (np. budowa ronda w Karczemkach), wykonano nowe azyle dla pieszych, wybudowano zatoki autobusowe, ciągi piesze i rowerowe.

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej wpłynął na poprawę bezpieczeństwa ruchu, dzięki licznym zmianom w infrastrukturze drogowej oraz lepszemu oznakowaniu.

Głównymi użytkownikami zrealizowanej inwestycji są mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze 218 oraz przyjezdni turyści i obywatele UE.

usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice.”

04 kwietnia 2014

67_logo_unia.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich 29 październik 2013 roku otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu przewidziana jestdo kwietnia 2015r.

Wartość projektu wynosi 13 697 148,99zł, z czego wielkość jest  finansowana ze środków unijnych z funduszu EFRR w wysokości 9 546 294,70zł oraz z Samorządu Województwa Pomorskiego wraz z Partnerami (min. Gmina Sierakowice) w wysokości 4 150 854,29zł

Projekt składa się z III części mających na celu znaczą poprawić bezpieczeństwo w m. Sierakowice

1.Przebudowe skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 i 214 w Sierakowicach

2.Budowe ronda na skrzyżowaniu z ul. Lęborska, ul. Dworcowa i ul. Sychty

3.Budowe przepustu dla pieszych pod linia kolejowa wraz z budowa chodnika

 

Ad.1 W ramach przebudowy skrzyżowania  dr. woj nr 211 i 214 zostaną przebudowane 0,39km dr.woj oraz 0,02km dr. gminnych. Projektowany układ sytuacyjny został dowiązany do istniejącego zagosp. terenu. Na dr woj. nr 211 zaprojektowano wydzielenie pasa skrętu w lewo, co pozwoli na segregacje potoków ruchu i zwiększy przepustowość skrzyżowania oraz podwyższy poziom bezpieczeństwa. Szerokość pasów ruchu na wprost. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizacje świetlna.

 

Ad.2 W celu przebudowy skrzyżowania ul. Lęborskiej, ul. Dworcowej i ul. Sychty zaprojektowano rondo jednopasowe (szer. jezdni 6m, pierścień 3m). Zaprojektowane skrzyżowanie jest czytelne, z jasną organizacją ruchu i zapewnia możliwość wjazdu na ul. Lęborska z mocno obciążonej ul. Dworcowej.

Ad.3 Budowa przepustu dla pieszych z blachy falistej o dł.24,3m jest zlokalizowana w miejscu przecięcia chodnika dla pieszych biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 z linia kolejowa nr 229.

 

 

 

 

Realizacja zadania zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej poprzez rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych azyli dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, chodników. W ramach zadania zostanie wykonanie przepustu dla ruchu pieszego z blachy falistej pod linią kolejową w m. Sierakowice.

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.


„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego.”

22 lutego 2013

67_logo_unia.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich 28 maja 2013 roku otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od listopada 2010 r. do października 2014r.

Wartość projektu wynosi 38 278 351, 96 zł, z czego wielkość jest  finansowana ze środków unijnych z funduszu EFRR w wysokości 27 860 806,51 zł oraz z Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 10 417 545,45 zł

W ramach projektu zostanie rozbudowana droga o długości ok  5, 69 km. Uwzględniając warunki ruchowe tj. kategorię ruchu oraz nośność podłoża gruntowego wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni. W miejscach, gdzie nie można było wzmocnić starej nawierzchni wybudowaną nową konstrukcje jezdni. Dzięki tej inwestycji województwo udostępni użytkownikom kolejny odcinek drogi, po którym mogą poruszać się ciężkie pojazdy ciężarowe o maksymalnym nacisku 11,5 ton na oś.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej wpłynie również na poprawę infrastruktury drogowej oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej poprzez rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych azyle dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. W ramach zadania zostanie wykonanie przepustu dla ruchu pieszego i rowerowego z blachy falistej pod linią kolejową w m. Chojnice.   

Zastosowane rozwiązania techniczne odpowiadają wymogom stosowanym w praktyce krajowej i zagranicznej oraz spełniają normy obowiązujące w Unii Europejskiej.


„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 100 - ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi”

22 lutego 2013

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 100 - ul. Starowiejska i I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi”  Przebudowa ul. Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 100) w Rumi, odcinek od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Przyrzeczną.

 

Łączny koszt inwestycji wyniósł 8 478 614,50 w tym 4 041 904,04zł ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR

 

Zadanie dwuletnie. Realizowana w latach 2006-2007 Umowa została podpisana 13.10.2006r. Zadanie zostało zakończone dokonano odbioru końcowego w dniu 09.11.2007r.

 

Wykonany zakres robót:

I. Roboty drogowe

jezdnia o naw. Bitumicznej SMA – 16 673m2

zatoki autobusowe i postojowe z kostki betonowej – 1200m2

chodnik i wjazdy z kostki betonowej – 8632,21m2

ścieżki rowerowe z kostki betonowej – 4312m2

krawężniki betonowe – 6785mb

betonowe obrzeża chodnikowe – 5430mb

opaska z płyt chodnikowych – 240m2

wiaty przystankowe – 2szt

ogrodzenie z siatki – 232,5mb

zieleńce (trawniki) – 6374,7m2

oznakowanie poziome – 778,4m2

oznakowanie pionowe – 100szt

II. Roboty kanalizacyjne

kanał z rur PP fi 300 – 118mb

przykanalik z rur PP fi 200 – 489mb

studzienki ściekowe uliczne fi – 96szt

studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 25szt

przepusty i kanały z rur typu WIPRO fi 500 – 146mb

III. Przebudowa gazociągu

montaż rurociągów Dn – 180 mm – 102mb

IV. Wykonanie oświetlenia ulicznego

linia kablowa – 2178mb

punkty oświetleniowe – 47szt

V. Wykonanie sygnalizacji świetlnej i fotoradaru

sygnalizacja świetlna przez ul. Starowiejską w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego;

sygnalizacja świetlna przez ul. I Dywizji Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Słowackiego;

zasilanie fotoradaru i montaż masztu na ul. I Dywizji Wojska Polskiego

 

Opracował: Leszek Zalewski

zporrueLogo410ppi.jpg


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

12 lutego 2013

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa dla zadania:

 „Przebudowa skrzyżowania al. Wolności z ul. Kossaka w Lęborku”.

Skrzyżowanie al. Wolności z ul. Kossaka w Lęborku znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 i zlokalizowane jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 ul Mostowa 11A,

 80-778 Gdańsk

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska

13 września 2012

67_logo_unia.jpg

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zakończył realizację Projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska” w oparciu o podjętą w dniu 02.10.2009 r. decyzję nr UDA-RPPM.04.03.00-00-002/09-00 o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 30.04.2010 r. zawarto umowę na roboty budowlane z Wykonawcą, firmą Strabag. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 12.05.2010 r. Protokół zakończenia robót podpisano w dniu 17.05.2012 r. Zakończenie finansowe nastąpiło w czerwcu 2012 r.

Przedsięwzięcie poprawiło jakość połączenia portu w Łebie z drogą krajową nr 6, dostosowało ją do wymogów i norm europejskich. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy konkurencyjności ważnego regionalnego węzła transportowego i turystycznego, poprawiła jakość powiązań pomiędzy obszarami peryferyjnymi a pozostałą częścią województwa. Powyższa rozbudowa poprawiła konstrukcję nawierzchni, przepustowość oraz odwodnienie jezdni. Oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu podniosły bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Rozbudowa drogi poprawiła dostęp do subregionalnego ośrodka rozwojowego, wzmocniła konkurencyjność ważnego regionalnego węzła transportowego i turystycznego.

Cele społeczno-gospodarcze zostały osiągnięte przez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, chodników, przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, wyspy rozdzielające) oraz zwiększenie przepustowości drogi w następstwie czego spodziewane jest zwiększenie natężenie ruchu turystycznego, co powinno wpłynąć na zwiększenie bazy noclegowej i gastronomicznej, co z kolei powinno zwiększyć ilość miejsc pracy. Napływ turystów powiększy rynek zbytu produktów pochodzących z działalności portu morskiego. Korzyść ekonomiczną wynikającą z realizacji projektu będzie stanowiło zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów. Rozbudowa drogi poprawiła płynność ruchu, zwiększyła mobilność mieszkańców korzystających z drogi, wpływa pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin. Rozbudowa drogi 214 zintensyfikuje w tej części regionu przejazdy turystyczne i rekreacyjne, podniesie konkurencyjność gmin Wicko i Nowa Wieś Lęborska oraz całego powiatu lęborskiego, wpłynie na pobudzenie aktywności gospodarczej związanej z działalnością portu morskiego. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo i warunki dojazdu dzieci do szkół, przyczyniła się do zmniejszenia różnicy rozwoju ekonomicznego między terenami miejskimi i wiejskimi, stworzyła podstawy do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru. Wpływa pozytywnie na wzrost zdolności węzłowej infrastruktury transportowej do obsługi rosnących potrzeb przewozowych. Tworzy zintegrowany model transportu drogowo-morskiego.

Projekt w znaczący sposób przyczynił się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zakładał on rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 na długości 11,15 km. Realizacja projektu umożliwiła podniesienie konkurencyjności regionalnego węzła transportowego poprzez poprawę dostępności do portu w Łebie. Rozbudowana droga woj. nr 214 dostosowana do wymogów i standardów europejskich stanowi dogodne połącznie prowadzące z portu w Łebie do drogi krajowej nr 6, podnosi atrakcyjność turystyczną i gospodarczą regionu lęborskiego, wzmacnia rangę portu w Łebie. W wyniku realizacji projektu istniejąca infrastruktura transportowa zyskała większą zdolność do obsługi rosnących potrzeb przewozowych. Sprzyja to integracji różnych gałęzi transportu, a także rozwojowi i wzrostowi znaczenia transportu multimodalnego, wpływając na pobudzenie aktywności gospodarczej związanej m.in. z logistyką. Port w Łebie jest węzłem transportowym o znaczeniu regionalnym. Funkcjonuje w województwie pomorskim jako malowniczo położony port rybacki. Stacjonuje w nim około 40 jednostek rybackich, a w sezonie letnim także wiele jednostek wycieczkowych, które oferują krótkie rejsy po morzu (rocznie korzysta z nich ok. 60 tys. turystów). Dzięki poprawie dostępności transportowej zintensyfikuje się rozwój funkcji turystycznej Łeby, uaktywni się przybrzeżna i bałtycka turystyka żeglarska. Ze względu na swoje dogodne położenie Łeba może stać się ważnym w regionie węzłem drogowo-wodnym. Przepływająca przez miasto rzeka Łeba, morskie przejście graniczne i stworzony przez rozbudowę szybki i bezpieczny szlak drogowy prowadzący drogą 214 sprawiają, iż rozwój węzła w Łebie wpływa korzystnie na atrakcyjność regionu lęborskiego.

 

                                                                                                                                             wrzesień 2012 r.


Konkurs 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

20 kwietnia 2012

67_logo_unia.jpg

 

W ramach konkursu którego celem jest przygotowanie Beneficjentów realizujących projekty na terenie województwa pomorskiego do prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku złożył 8 wniosków na opracowanie dokumentacji projektowych.

 

LISTA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH PRZEWIDZIANYCH

DO UDZIAŁU W KONKURSIE W RAMACH DZIAŁANIA 4.1

Lp

Nr. drogi

Długość odcinka

Tytuł projektu

1

2.

3.

4.

1

521

ok. 18 km

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

2

214

ok. 9 km

Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214

3

214

ok. 14 km

Dokumentacja projektowa budowy i  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko

4

231

ok. 2 km

Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 – II etap

5

226

ok. 10 km

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach Węzeł autostrady Rusocin - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gd - Przejazdowo

6

222

ok. 26 km

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański

7

224

ok. 7,5 km

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie

8

188

ok. 19 km

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno


„Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej dojazd do autostrady A1–Etap I”

20 kwietnia 2012

67_logo_unia.jpg

„Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej dojazd do autostrady A1–Etap I”
Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Planowany okres realizacji: marzec 2011 r. - wrzesień 2012 r.
 
Całkowity koszt Projektu wynosi 11 900 699,91 zł jest  finansowany przez:
·         Środki unijne z funduszu EFRR – w wys. 7 444 986,57 zł
·         Samorząd Województwa Pomorskiego – w wys. 4 455 713,34 zł
 
Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych:
·         budowę  2,14 km odcinka drogi wojewódzkiej o parametrach drogi kasy G, w tym:
- przebudowa 3 skrzyżowań zwykłych,
- wybudowanie 2 skrzyżowań skanalizowanych,
- oraz budowa rondo na skrzyżowaniu z ul. Dworcowa i Pomorską,
·          wykonanie chodników z dopuszczonym ruchem rowerów na terenie zabudowanym;
·         wykonanie ciągów pieszo – rowerowych poza terenem zabudowanym szer. 2,5 m;
·          przebudowę i rozbudowę urządzeń odwadniających;
·         wykonanie kanalizacji deszczowej - na odcinku zabudowanym;
·         wykonanie odwodnienia rowami drogowymi na odcinku niezabudowanym;
·         budowę nowego oświetlenia na odcinku zabudowanym;
·          likwidacja oświetlenia istniejącego zasilanego z linii napowietrznej;
·          przebudowę kolidującego uzbrojenia w projektowanym pasie drogowym (telekomunikacja, kable i linie napowietrzne elektryczne, wodociągi);
·         zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy (telekomunikacja, kable i linie
napowietrzne elektryczne, wodociągi);
·         przebudowę istniejących zjazdów na tereny przyległe i budowę nowych zjazdów, gdy dojazd dotychczas istniejącymi zjazdami nie jest możliwy;
·          rozebranie kolidujących nawierzchni i budynków gospodarczych po stacji kolejowej.
 
Projektowane rozwiązanie uwzględnia możliwość realizacji dalszych etapów budowy obwodnicy Skórcza.

PROJEKT: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 231 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO AUTOSTRADY A1 WĘZEŁ „KOPYTKOWO”

20 kwietnia 2012

67_logo_unia.jpg

PROJEKT: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A1 Węzeł „Kopytkowo”
Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Planowany okres realizacji: czerwiec 2010 r. - wrzesień 2012 r.
 
Całkowity koszt Projektu wynosi 36 551 955,61 zł, jest finansowany przez:
·         Środki unijne z funduszu EFRR – w wys. 25 488 157,73 zł
·         Samorząd Województwa Pomorskiego – w wys. 11 063 797,94 zł
Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych na trzech odcinkach:
Zadanie 1 - Budowa obwodnicy Kopytkowa o długości 2,384 km z dowiązaniem do węzła A1.
Zadanie 2 - Budowa obwodnicy Smętowa o długości 1,813 km z wiaduktem drogowym nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory -Tczew,.
Zadanie 3 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Koloni Ostrowickiej do Smętowa długości 2,61 km.
 
W ramach inwestycji przewiduje się:
- wykonanie drogi wojewódzkiej nr 231 po nowym śladzie;
- budowę wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi PKP,
- wykonanie skrzyżowań skanalizowanych i dowiązań do istniejącej sieci drogowej;
- wykonanie 8 zatok autobusowych;
- budowę oświetlenia w obrębie skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2730G;
- wykonanie przepustów;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- wycinkę zieleni wysokiej i niskiej;
- przebudowę istniejącego uzbrojenia obejmującego:
- sieć wodociągową,
- sieć elektroenergetyczną,
- sieć sanitarną,
- sieć teletechniczną,
- demontaż istniejącej linii kolejowej jednotorowej;
- częściowy demontaż istniejącej jezdni;
- rozbiórkę istniejących murów oporowych
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajowa nr 1,
- budowę 1,74 km i przebudowę 0,7 km chodników dla pieszych,
- budowę 25 zjazdów
- budowę wzdłuż drogi obustronnych umocnionych poboczy o szerokości 1,5m.
 
Przyjęte rozwiązania projektowe oraz parametry techniczne drogi wojewódzkiej nr 231 odpowiadają klasie technicznej G (drogi głównej).

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

01 września 2011

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:„Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – Etap I”. Budowa obwodnicy obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 224 o długości około 2,1 km – od drogi wojewódzkiej nr 211 - wlot z kierunku Żukowa poprzez skrzyżowanie ulicy Węglowej z ulicą 3 Maja i drogą 224 do m. Grzybno - kierunek Przodkowo.
 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 224kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
 
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 
 ul Mostowa 11A,
 
 80-778 Gdańsk
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 KARTUZY-ŻUKOWO I DROGI POWIATOWEJ NR 1903G KOBYSEWO-ŻUKOWO STANOWIĄCYCH DOSTĘP DO TRÓJMIASTA – ETAP I

05 listopada 2010

W dniu 23.04.2009r. została podpisana decyzja nr UDA-RPPM.04.01.00-00-006/08-02 o przyznaniu dofinansowania dla Projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr211 Kartuzy-Żukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo – Żukowo, stanowiących dostęp do Trójmiasta – etap Iw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację projektu rozpoczęto 10.08.2009r., natomiast jego zakończenie finansowe (drogi wojewódzkiej nr211) nastąpi 30.12.2010r.

W ramach tego projektu w tatach 2009-2010 przebudowano drogę wojewódzką nr211 na odcinku Kartuzy – Żukowo o długości 11,2km. Natomiast w 2011 przewidziano wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1903G o dług. 6,7km.
Nośności nawierzchni przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 211 została zwiększona do 115 kN/oś. Z kolei projekt przebudowy drogi powiatowej przewiduje zwiększenie nośności jej do 100kN/oś. Podstawowym celem realizacji tego projektu jest uzyskanie efektywniejszego połączenia powiatu kartuskiego z Trójmiastem, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępu do atrakcji turystycznych regionu.
Zrealizowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 oraz planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1903G, spowoduje wzrost konkurencyjności i spójności transportowej pow. kartuskiego jako subregionalnego ośrodka rozwoju. Zwiększy to efektywność regionalnego systemu transportowego oraz usprawni jego połączenie
z systemem dróg krajowych (DK7,DK20,DK6,DK1) i transeuropejskich (autostrady A1) co wpisuje się w spodziewane efekty Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.1.
Przedsięwzięcie poprawi jakość przejazdu drogą woj. nr 211 na odc. Kartuzy - Żukowo oraz drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo - Żukowo przez podniesienie ich parametrów. Przebudowa drogi powiatowej spowoduje uspokojenie ruchu samochodowego w m. Kartuzy, wpływając na poprawę życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Przebudowana droga wojewódzka. będzie stanowiła najszybszy łącznik między ośrodkiem rozwoju powiatu kartuskiego, a Trójmiastem dzięki rozdzieleniu ruchu w kierunku płn. części województwa i skierowaniu go na drogę powiatową nr 1903G. Cele społeczno–gospodarcze zostaną osiągnięte poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wybud. zatok autobusowych, chodników, przejść dla pieszych z azylami, prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe). Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dogodnego połączenia do centrum Kaszub a tym samym wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności turystycznej w regionie. Dla mieszkańców pow. kartuskiego przedsięwzięcie przyniesie niewymierne korzyści w postaci bezpiecznego, szybkiego i komfortowego dojazdu do miejsc pracy w obrębie Trójmiasta (zjazdy, utwardzone i normatywne pobocza , tunel dla pieszych, zatoki autobusowe). Na obszarze oddziaływania drogi zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko naturalne i polepszy się klimat akustyczny. Rozbudowa drogi woj. 211 poprawi płynność ruchu samochodowego zwiększy mobilność mieszkańców korzystających z drogi, wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez szybszy i tańszy dostępem do trójmiejskich ośrodków rozwoju gospodarczego i edukacji. Przebudowana droga 211 doprowadzi do wzrostu konkurencyjności drogi wojewódzkiej w stosunku do zatłoczonej ruchem tranzytowym i turystycznym DK nr 6 prowadzącej ruch w kierunku zach. części województwa.
 
Realizacja projektu na odcinku drogi wojewódzkiej przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju środowiska i jego ochrony. Na etapie budowy drogi wojewódzkiej zostały zabezpieczone ścieki technologiczne i odpady. W fazie realizacji inwestycji została zabezpieczona szata roślinna. Ponadto wybudowano kan. deszcz. powiązaną z kanałami istniejącymi. Wybudowanie tej drogi nastąpiło zgodnie z wymogami technologicznymi i ochrony środowiska. W granicach pasa drogowego wzmocniono lub utworzono tereny zieleni przydrożnej o funkcji zieleni izolacyjnej i krajobrazowej. Zmniejszenie oddziaływania transportu samochodowego na środowisko zostało zrealizowane poprzez użycie materiałów nowej technologii, poprawiającej stan środowiska na etapie eksploatacji rozbudowanej drogi. Wszystkie zaproponowane działania wynikają z przepisów prawa. Wybudowanie nie wymaganych przepisami prawa zatok autobusowych przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji spalin i hałasu spowodowanego likwidacją manewru zatrzymania i ruszania pojazdów. Zrealizowane zadanie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar SOO „Jar Rzeki Raduni” PLH 220011znajduje się w odległości ok. 0,5 km na południowy wschód od przedmiotowej inwestycji Z uwagi na znaczną odległość od obszaru Natura 2000 oraz zakres inwestycji ograniczony do terenu przebudowy istniejącego układu drogowego projekt nie spowoduje utraty ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Teren inwestycji oddzielony jest od najbliższego obszaru Natura 2000 pasem leśnym oraz trasą linii kolejowej.
67_logo_unia.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich