„Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej dojazd do autostrady A1–Etap I”

„Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej dojazd do autostrady A1–Etap I”

20 kwietnia 2012 o 12:35

67_logo_unia.jpg

„Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej dojazd do autostrady A1–Etap I”
Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Planowany okres realizacji: marzec 2011 r. - wrzesień 2012 r.
 
Całkowity koszt Projektu wynosi 11 900 699,91 zł jest  finansowany przez:
·         Środki unijne z funduszu EFRR – w wys. 7 444 986,57 zł
·         Samorząd Województwa Pomorskiego – w wys. 4 455 713,34 zł
 
Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych:
·         budowę  2,14 km odcinka drogi wojewódzkiej o parametrach drogi kasy G, w tym:
- przebudowa 3 skrzyżowań zwykłych,
- wybudowanie 2 skrzyżowań skanalizowanych,
- oraz budowa rondo na skrzyżowaniu z ul. Dworcowa i Pomorską,
·          wykonanie chodników z dopuszczonym ruchem rowerów na terenie zabudowanym;
·         wykonanie ciągów pieszo – rowerowych poza terenem zabudowanym szer. 2,5 m;
·          przebudowę i rozbudowę urządzeń odwadniających;
·         wykonanie kanalizacji deszczowej - na odcinku zabudowanym;
·         wykonanie odwodnienia rowami drogowymi na odcinku niezabudowanym;
·         budowę nowego oświetlenia na odcinku zabudowanym;
·          likwidacja oświetlenia istniejącego zasilanego z linii napowietrznej;
·          przebudowę kolidującego uzbrojenia w projektowanym pasie drogowym (telekomunikacja, kable i linie napowietrzne elektryczne, wodociągi);
·         zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy (telekomunikacja, kable i linie
napowietrzne elektryczne, wodociągi);
·         przebudowę istniejących zjazdów na tereny przyległe i budowę nowych zjazdów, gdy dojazd dotychczas istniejącymi zjazdami nie jest możliwy;
·          rozebranie kolidujących nawierzchni i budynków gospodarczych po stacji kolejowej.
 
Projektowane rozwiązanie uwzględnia możliwość realizacji dalszych etapów budowy obwodnicy Skórcza.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich