PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 KARTUZY-ŻUKOWO I DROGI POWIATOWEJ NR 1903G KOBYSEWO-ŻUKOWO STANOWIĄCYCH DOSTĘP DO TRÓJMIASTA – ETAP I

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 KARTUZY-ŻUKOWO I DROGI POWIATOWEJ NR 1903G KOBYSEWO-ŻUKOWO STANOWIĄCYCH DOSTĘP DO TRÓJMIASTA – ETAP I

05 listopada 2010 o 12:29

W dniu 23.04.2009r. została podpisana decyzja nr UDA-RPPM.04.01.00-00-006/08-02 o przyznaniu dofinansowania dla Projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr211 Kartuzy-Żukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo – Żukowo, stanowiących dostęp do Trójmiasta – etap Iw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację projektu rozpoczęto 10.08.2009r., natomiast jego zakończenie finansowe (drogi wojewódzkiej nr211) nastąpi 30.12.2010r.

W ramach tego projektu w tatach 2009-2010 przebudowano drogę wojewódzką nr211 na odcinku Kartuzy – Żukowo o długości 11,2km. Natomiast w 2011 przewidziano wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1903G o dług. 6,7km.
Nośności nawierzchni przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 211 została zwiększona do 115 kN/oś. Z kolei projekt przebudowy drogi powiatowej przewiduje zwiększenie nośności jej do 100kN/oś. Podstawowym celem realizacji tego projektu jest uzyskanie efektywniejszego połączenia powiatu kartuskiego z Trójmiastem, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępu do atrakcji turystycznych regionu.
Zrealizowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 oraz planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1903G, spowoduje wzrost konkurencyjności i spójności transportowej pow. kartuskiego jako subregionalnego ośrodka rozwoju. Zwiększy to efektywność regionalnego systemu transportowego oraz usprawni jego połączenie
z systemem dróg krajowych (DK7,DK20,DK6,DK1) i transeuropejskich (autostrady A1) co wpisuje się w spodziewane efekty Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.1.
Przedsięwzięcie poprawi jakość przejazdu drogą woj. nr 211 na odc. Kartuzy - Żukowo oraz drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo - Żukowo przez podniesienie ich parametrów. Przebudowa drogi powiatowej spowoduje uspokojenie ruchu samochodowego w m. Kartuzy, wpływając na poprawę życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Przebudowana droga wojewódzka. będzie stanowiła najszybszy łącznik między ośrodkiem rozwoju powiatu kartuskiego, a Trójmiastem dzięki rozdzieleniu ruchu w kierunku płn. części województwa i skierowaniu go na drogę powiatową nr 1903G. Cele społeczno–gospodarcze zostaną osiągnięte poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wybud. zatok autobusowych, chodników, przejść dla pieszych z azylami, prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe). Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dogodnego połączenia do centrum Kaszub a tym samym wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności turystycznej w regionie. Dla mieszkańców pow. kartuskiego przedsięwzięcie przyniesie niewymierne korzyści w postaci bezpiecznego, szybkiego i komfortowego dojazdu do miejsc pracy w obrębie Trójmiasta (zjazdy, utwardzone i normatywne pobocza , tunel dla pieszych, zatoki autobusowe). Na obszarze oddziaływania drogi zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko naturalne i polepszy się klimat akustyczny. Rozbudowa drogi woj. 211 poprawi płynność ruchu samochodowego zwiększy mobilność mieszkańców korzystających z drogi, wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez szybszy i tańszy dostępem do trójmiejskich ośrodków rozwoju gospodarczego i edukacji. Przebudowana droga 211 doprowadzi do wzrostu konkurencyjności drogi wojewódzkiej w stosunku do zatłoczonej ruchem tranzytowym i turystycznym DK nr 6 prowadzącej ruch w kierunku zach. części województwa.
 
Realizacja projektu na odcinku drogi wojewódzkiej przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju środowiska i jego ochrony. Na etapie budowy drogi wojewódzkiej zostały zabezpieczone ścieki technologiczne i odpady. W fazie realizacji inwestycji została zabezpieczona szata roślinna. Ponadto wybudowano kan. deszcz. powiązaną z kanałami istniejącymi. Wybudowanie tej drogi nastąpiło zgodnie z wymogami technologicznymi i ochrony środowiska. W granicach pasa drogowego wzmocniono lub utworzono tereny zieleni przydrożnej o funkcji zieleni izolacyjnej i krajobrazowej. Zmniejszenie oddziaływania transportu samochodowego na środowisko zostało zrealizowane poprzez użycie materiałów nowej technologii, poprawiającej stan środowiska na etapie eksploatacji rozbudowanej drogi. Wszystkie zaproponowane działania wynikają z przepisów prawa. Wybudowanie nie wymaganych przepisami prawa zatok autobusowych przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji spalin i hałasu spowodowanego likwidacją manewru zatrzymania i ruszania pojazdów. Zrealizowane zadanie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar SOO „Jar Rzeki Raduni” PLH 220011znajduje się w odległości ok. 0,5 km na południowy wschód od przedmiotowej inwestycji Z uwagi na znaczną odległość od obszaru Natura 2000 oraz zakres inwestycji ograniczony do terenu przebudowy istniejącego układu drogowego projekt nie spowoduje utraty ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Teren inwestycji oddzielony jest od najbliższego obszaru Natura 2000 pasem leśnym oraz trasą linii kolejowej.
67_logo_unia.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich