Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska

13 września 2012 o 12:40

67_logo_unia.jpg

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zakończył realizację Projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska” w oparciu o podjętą w dniu 02.10.2009 r. decyzję nr UDA-RPPM.04.03.00-00-002/09-00 o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 30.04.2010 r. zawarto umowę na roboty budowlane z Wykonawcą, firmą Strabag. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 12.05.2010 r. Protokół zakończenia robót podpisano w dniu 17.05.2012 r. Zakończenie finansowe nastąpiło w czerwcu 2012 r.

Przedsięwzięcie poprawiło jakość połączenia portu w Łebie z drogą krajową nr 6, dostosowało ją do wymogów i norm europejskich. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy konkurencyjności ważnego regionalnego węzła transportowego i turystycznego, poprawiła jakość powiązań pomiędzy obszarami peryferyjnymi a pozostałą częścią województwa. Powyższa rozbudowa poprawiła konstrukcję nawierzchni, przepustowość oraz odwodnienie jezdni. Oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu podniosły bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Rozbudowa drogi poprawiła dostęp do subregionalnego ośrodka rozwojowego, wzmocniła konkurencyjność ważnego regionalnego węzła transportowego i turystycznego.

Cele społeczno-gospodarcze zostały osiągnięte przez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, chodników, przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, wyspy rozdzielające) oraz zwiększenie przepustowości drogi w następstwie czego spodziewane jest zwiększenie natężenie ruchu turystycznego, co powinno wpłynąć na zwiększenie bazy noclegowej i gastronomicznej, co z kolei powinno zwiększyć ilość miejsc pracy. Napływ turystów powiększy rynek zbytu produktów pochodzących z działalności portu morskiego. Korzyść ekonomiczną wynikającą z realizacji projektu będzie stanowiło zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów. Rozbudowa drogi poprawiła płynność ruchu, zwiększyła mobilność mieszkańców korzystających z drogi, wpływa pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin. Rozbudowa drogi 214 zintensyfikuje w tej części regionu przejazdy turystyczne i rekreacyjne, podniesie konkurencyjność gmin Wicko i Nowa Wieś Lęborska oraz całego powiatu lęborskiego, wpłynie na pobudzenie aktywności gospodarczej związanej z działalnością portu morskiego. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo i warunki dojazdu dzieci do szkół, przyczyniła się do zmniejszenia różnicy rozwoju ekonomicznego między terenami miejskimi i wiejskimi, stworzyła podstawy do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru. Wpływa pozytywnie na wzrost zdolności węzłowej infrastruktury transportowej do obsługi rosnących potrzeb przewozowych. Tworzy zintegrowany model transportu drogowo-morskiego.

Projekt w znaczący sposób przyczynił się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zakładał on rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 na długości 11,15 km. Realizacja projektu umożliwiła podniesienie konkurencyjności regionalnego węzła transportowego poprzez poprawę dostępności do portu w Łebie. Rozbudowana droga woj. nr 214 dostosowana do wymogów i standardów europejskich stanowi dogodne połącznie prowadzące z portu w Łebie do drogi krajowej nr 6, podnosi atrakcyjność turystyczną i gospodarczą regionu lęborskiego, wzmacnia rangę portu w Łebie. W wyniku realizacji projektu istniejąca infrastruktura transportowa zyskała większą zdolność do obsługi rosnących potrzeb przewozowych. Sprzyja to integracji różnych gałęzi transportu, a także rozwojowi i wzrostowi znaczenia transportu multimodalnego, wpływając na pobudzenie aktywności gospodarczej związanej m.in. z logistyką. Port w Łebie jest węzłem transportowym o znaczeniu regionalnym. Funkcjonuje w województwie pomorskim jako malowniczo położony port rybacki. Stacjonuje w nim około 40 jednostek rybackich, a w sezonie letnim także wiele jednostek wycieczkowych, które oferują krótkie rejsy po morzu (rocznie korzysta z nich ok. 60 tys. turystów). Dzięki poprawie dostępności transportowej zintensyfikuje się rozwój funkcji turystycznej Łeby, uaktywni się przybrzeżna i bałtycka turystyka żeglarska. Ze względu na swoje dogodne położenie Łeba może stać się ważnym w regionie węzłem drogowo-wodnym. Przepływająca przez miasto rzeka Łeba, morskie przejście graniczne i stworzony przez rozbudowę szybki i bezpieczny szlak drogowy prowadzący drogą 214 sprawiają, iż rozwój węzła w Łebie wpływa korzystnie na atrakcyjność regionu lęborskiego.

 

                                                                                                                                             wrzesień 2012 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich