„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

30 stycznia 2017 o 12:50

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie”

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z ramienia Województwa Pomorskiego

Wykonawca projektu i robót budowlanych - konsorcjum firm:

TRAKCJA PRKiL S.A. - LIDER

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – PARTNER

 

Wartość umowy zaprojektuj i wybuduj – 24 944 000,00 zł

W tym wartość projektu: 1 180 800,00 zł

Termin zakończenia robót budowlanych: 27 sierpień 2018r.

 

W dniu 20 stycznia 2017r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawarł umowę
z konsorcjum firm TRAKCJA PRKiL S.A. - LIDER i Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – PARTNER  na realizację zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego 28 kwietnia 2016 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

Przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na terenie gmin Skarszewy i Tczew -  powiaty starogardzki i tczewski.

Projekt ma na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku o długości 9,4 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222  w m. Godziszewo do węzła „Stanisławie” autostrady A1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach projektu zostanie poszerzona jezdnia drogi 224, a jej konstrukcja zostanie wzmocniona.  Skorygowane zostaną łuki pionowe i poziome. Przebudowane zostaną skrzyżowania, a na całym odcinku zostanie wybudowany ciąg obsługujący ruch pieszy i rowerowy. 

Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą i ułatwi powiązanie drogi wojewódzkiej nr 222 z autostradą A1 oraz z Tczewem i z Trójmiastem. Droga wojewódzka nr 224 stanie się alternatywą dla nasilającego się natężenia ruchu tranzytowego i dużej części ruchu źródłowo-celowego skierowanego na dojazd do autostrady A1. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zmniejszenia eksploatacji pojazdów i emisji spalin oraz do zwiększenia mobilności społeczeństwa.

Planowany zakres robót:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej do parametrów klasy G,
 • poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m z umocnionymi poboczami gruntowymi,
 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, w tym z drogą wojewódzką nr 222,
 • budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek przejść dla pieszych,
 • przebudowa lub budowa zatok autobusowych,
 • przebudowa lub budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości,
 • przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz w miejscach wymaganych przepisami (w rejonie dojścia do zatok autobusowych, itd.),
 • regulacje odwodnienia poprzez naturalne spadki powierzchniowe oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych,
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie docelowego oznakowania drogi.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich