ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 224 STANOWIĄCEJ DOJAZD Z MIEJSCOWOŚCI TCZEW DO WĘZŁA AUTOSTRADY A1 STANISŁAWIE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 224 STANOWIĄCEJ DOJAZD Z MIEJSCOWOŚCI TCZEW DO WĘZŁA AUTOSTRADY A1 STANISŁAWIE

14 maja 2015 o 12:13

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 224 STANOWIĄCEJ DOJAZD Z MIEJSCOWOŚCI TCZEW DO WĘZŁA AUTOSTRADY A1 STANISŁAWIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zakończył realizację Projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła autostrady A1 Stanisławie” w oparciu o podjętą
w dniu 29.12.2009 r. decyzję nr UDA-RPPM.04.03.00-00-003/09-00 o przyznaniu dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 14.07.2010 r. zawarto umowę na roboty budowlane z Wykonawcą, firmą SKANSKA S.A. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło w dniu 19.07.2010 r. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 12.11.2012 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu obejmujący: dokumentację techniczną, wykupy gruntów
i odszkodowania, roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz promocję projektu wyniósł 41 232 010,99zł

W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 0,91km, przebudowano istniejącą drogę wojewódzką na odcinku 3,64km, przebudowano obiekty mostowe na Motławie i na Rowie Młyńskim, wybudowano most na Kanale Młyńskim w ciągu nowego odcinka drogi, rozebrano starych wiadukt kolejowy nad drogą wojewódzką i wybudowano w jego miejsce nowy a także zlikwidowano przejazd kolejowy na starym odcinku drogi i odtworzono go w nowej lokalizacji na przecięciu linii kolejowej z nowo wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej. Wzdłuż całego odcinka drogi objętego inwestycją wybudowano ścieżkę rowerową a w terenach zabudowanych również chodniki oraz oświetlenie.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich