„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 NA ODCINKACH WĘZEŁ „RUSOCIN” AUTOSTRADY A1 – PRUSZCZ GDAŃSKI I PRUSZCZ GDAŃSKI – PRZEJAZDOWO”

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 NA ODCINKACH WĘZEŁ „RUSOCIN” AUTOSTRADY A1 – PRUSZCZ GDAŃSKI I PRUSZCZ GDAŃSKI – PRZEJAZDOWO”

25 listopada 2016 o 08:02

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 226 NA ODCINKACH

WĘZEŁ „RUSOCIN” AUTOSTRADY A1 – PRUSZCZ GDAŃSKI

I PRUSZCZ GDAŃSKI – PRZEJAZDOWO”

 

 

28 kwietnia 2016r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 422/139/16 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

W dniu 05 października  2016r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG SP z o.o.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą  robót wynosi 37 986 962,24 zł.

Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu  blisko 85% środków do pokrycia kosztów inwestycji,  w kwocie 32.273.915,39 zł, pochodzi  ze środków unijnych.

Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja będzie zaprojektowana na podstawie szczegółowo opisanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wytycznych, przekazanych Wykonawcom na etapie przetargu.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych  to  czerwiec  2017 roku.

Zakończenie robót budowlanych  przewidziane jest do końca  czerwca 2018 roku. 

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach: węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,  o łącznej długości około 9,3 km.

Odcinek  A   obejmuje zakres od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do skrzyżowania  z drogą krajową nr 91 (długość około 2 km).

Odcinek B obejmuje zakres  od skrzyżowania z ul. Przemysłową w Pruszczu  Gdańskim (tzw. Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego) do węzła „Gdańsk Wschód” Południowej Obwodnicy Gdańska  (długość około 7,3 km). Odcinek A przebiega  na terenie miasta Pruszcz Gdański (ul. Zastawna), natomiast odcinek B  prowadzi przez tereny wiejskie, przecinając miejscowości:  Rokitnica, Mokry Dwór, Wiślina i Dziewięć Włók.

Rozbudowa istniejącego układu drogowego będzie polegała m. in. na poprawie parametrów technicznych  drogi do klasy G wraz z poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego a w szczególności na: zwiększeniu nośności drogi do 115 kN/oś,  ujednoliceniu przekroju poprzecznego jezdni w przekroju drogowym do 6,5 ÷ 7,0 m; korekcie nienormatywnych łuków poziomych i pionowych; przebudowie  skrzyżowań z drogami podporządkowanymi; przebudowie chodników, dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędnymi obiektami

inżynierskimi; budowie nowych zatok autobusowych; wykonaniu elementów uspokojenia ruchu drogowego w tym azylów dla pieszych, odgięć toru jazdy;  przebudowie oraz budowie obiektów mostowych w m. Mokry Dwór na rz. Motława i rz. Czarna Łacha oraz przebudowie i budowie przepustów;  przebudowie pozostałych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, zjazdów; zapewnieniu poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowie lub budowie rowów drogowych; budowie kanalizacji deszczowej; przebudowie i budowie oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz miejscach wymaganych przepisami i miejscach gdzie wynika to z bezpieczeństwa uczestników ruch; przebudowie przejazdu kolejowego w Pruszczu Gdańskim; przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich