Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty

03 listopada 2016 o 07:22

 

 W czerwcu 2016 roku rozpoczęto wartą ponad 65 miliony złotych inwestycję związaną z przebudową trzech odcinków drogi wojewódzkiej nr 521 o łącznej długości ok 18,9 km. Rozpoczęcie tak ważnej dla regionu inwestycji stało się możliwe dzięki dofinansowaniu, które Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał 28 kwietnia 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Droga wojewódzka nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty stanowi bezpośrednie połączenie miasta Prabuty ze stolicą powiatu Kwidzyn, natomiast na poziomie regionalnym stanowi bezpośrednie połączenie województwa pomorskiego z województwem warmińsko-mazurskim. Poprzez drogi krajowe nr 55, nr 90 i 91 oraz odcinek drogi wojewódzkiej nr 231 łączy z korytarzem sieci transeuropejskiej TEN-T, jakim jest Autostrada Al 

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada rozbudowę drogi do klasy G. Nośność zostanie zwiększona do poziomu 115 kN/oś . Głównym celem stawianym przed wykonawcą, będącym jednocześnie projektantem, jest dostosowanie rozbudowanej drogi do obowiązujących przepisów oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze. Wśród podstawowych zadań można wymienić :

a)      upłynnienie niwelety oraz dostosowanie korony drogi do wartości zgodnej z przepisami,

b)      korektę nienormatywnych łuków poziomych oraz spadków poprzecznych jezdni,

c)     poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i regulację poboczy.

W zakres inwestycji wchodzi także budowa i przebudowa obiektów inżynierskich, renowacja rowów drogowych oraz zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego. Niezwykle istotnym aspektem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wysp spowalniających ruch na wjeździe do miejscowości, budowa zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, poprawa oświetlenia w miejscowościach, jak również montaż barier ochronnych oraz balustrad.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na kwiecień 2017r.na podstawie decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zakończenie tej ważnej dla regionu inwestycji jest przewidziane na dzień 31 stycznia 2018 roku. Wartość umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 47 689 560,00zł. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 53 052 169,41, a pozostała część stanowi wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich