BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI

BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI

08 lutego 2016 o 08:22

 

„BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI”

 

19 listopada 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 1154/93/15 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

W dniu 01 grudnia  2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG SP z o.o., której 15 grudnia 2015r. przekazano plac budowy.

Nadzór nad robotami powierzono firmie DROMAX Piotr Szanser.

Zakończenie robót budowlanych  przewidziane jest do końca  2016 roku. 

Projekt pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – etap I” obejmuje budowę pierwszego etapu obwodnicy Kartuz na odcinku od wsi Grzybno   do skrzyżowania z dw 211 w kierunku Żukowa, tj. od km 4+365 do km 6+347 projektowanej  obwodnicy Kartuz.

Realizacja projektu ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z podstawowego układu ulic poza teren zabudowany i zabytkowe centrum miasta Kartuzy. Efektem będzie usprawnienie ruchu lokalnego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu, poprawa funkcjonowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i ich powiązań z układami lokalnymi. Zbyt mała przepustowość drogi zostanie zwiększona poprzez wybudowanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o szerokości 8m i poszerzenie istniejących odcinków drogi do szer. 8 m. oraz przebudowanie ul. Węglowej do szerokości 6,5m. 

Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – etap I  polegająca na budowie i przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 224 ma na celu dostosowanie do odpowiednich parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie przepustowości oraz osiągnięcie nośności 115KN/oś, zgodnie ze standardami i  wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej.

Budowa polegać będzie na:

- budowie nowego odcinka drogi,

- przebudowie istniejącego odcinka drogi

- przebudowie ulicy Węglowej

w tym zostanie wykonane:

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy/przebudowy,

- rozbiórka elementów dróg i ulic (nawierzchnie dróg, chodników, krawężniki, obrzeża),

- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem budowy,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków deszczowych,

- budowa i przebudowę oświetlenia drogowego,

- przebudowa istniejących przepustów wraz z budową półek dla zwierząt

- wykonanie robót ziemnych,

- budowa i przebudowę istniejących rowów przydrożnych,

- budowa małego zbiornika retencyjnego z regulatorem przelewu,

- budowa muru oporowego,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie poszerzeń i nowej konstrukcji jezdni,

- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 155630G do m. Kaliska na skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem pasa dla pojazdów skręcających w lewo w ciągu projektowanej obwodnicy oraz wyspy dzielącej na drodze podporządkowanej,

- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. 3 Maja, ul. Węglową na rondo

- budowa skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z ul. Gdańską (droga wojewódzka nr 211) na rondo

- budowa wysp rozdzielających i azyli dla pieszych,

- przebudowa istniejących i budowę nowych chodników,

- budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,

- budowa i przebudowę zjazdów,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich