ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra

23 stycznia 2018 o 11:46

 

                                                                                                          23.01.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2222 z dnia 01.12.2017) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych dla zadań:

”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra”

oraz

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra – granica gminy Miasta Władysławowa”

Dokumentacje projektowe przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 obejmują odcinki:

  • od skrzyżowania DW215 z DW216 w msc. Władysławowo do skrzyżowania z ul. Derdowskiego w Jastrzębiej Górze (od km 0+000 do km 8+200)
  • od skrzyżowania z ul. Pucką w Jastrzębiej Górze do początku msc. Karwia (od km 9+160 do km 14+150)
  • od końca msc. Karwia do granicy gminy Miasta Władysławowa (od km 15+570 do km 16+870)

Przebudowa i rozbudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 215 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A  

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich