Numer ogłoszenia: 11/2023 O NABORZE NA STANOWISKO OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
12-05-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe, w zakresie inżynierii lądowej, inżynierii wodnej, inżynierii środowiska lub transportu.
 6. Minimum dwuletni staż pracy przy realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Wymagana znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.
Wymagania dodatkowe:
 1. Obsługa komputera - MS Office.
 2. Mile widziane doświadczenie w administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg lub zarządzającego ruchem.
 3. Mile widziane uprawnienia audytora brd.
 4. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 5. Skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Realizowanie zadań związanych z rozliczaniem środków przekazywanych na utrzymanie dróg     i mostów.
 2. Udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług związanych z opracowaniem projektów organizacji ruchu oraz analiz brd.
 3. Udział w gromadzeniu danych o potrzebach związanych ze zmianami projektów organizacji ruchu lub projektami tymczasowej organizacji ruchu.
 4. Przygotowywanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji  przetargowych.
 5. Przygotowywanie umów do podpisu w zakresie rozstrzygniętych postępowań publicznych, prowadzonych przez Wydział.
 6. Opiniowanie wpływających do ZDW projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu.
 7. Przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

*do pobrania powyżej


Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Osobiście pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od Specjalisty do Starszego specjalisty

w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów”.

 

2. Przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),         

3. Za pośrednictwem platformy ePUAP,

4. Przesłać na adres mailowy rekrutacja@zdwgdansk.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać numer ogłoszenia.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. Praca w godzinach: 7.00 - 15.00.
 2. Miejsce pracy budynek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a.
 3. Praca częściowo w terenie.
 4. Praca w zespole.
 5. Codzienny kontakt telefoniczny.
 6. Obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej  4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 5 300 zł do 5 800 zł + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w marcu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
23-05-2023
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że z braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich