Numer ogłoszenia: 17/2022 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ZAPLECZA TECHNICZNEGO I ADMINISTRACJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
08-07-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe
 6. 2-letni staż pracy na stanowiskach biurowych
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office, Excel
 2. kurs archiwisty I stopnia
 3. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o gospodarce nieruchomościami
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Administrowanie nieruchomościami.
 2. Prowadzenie kartotek, ewidencji i wyposażenia.
 3. Dokonywanie zakupów na potrzeby ZDW.
 4. Obsługa administracyjno-gospodarcza ZDW.
 5. Zapewnienie sprawności funkcjonowania wszystkich instalacji.
 6. Ubezpieczenia majątku ZDW.
 7. Załatwianie spraw o charakterze administracyjno-gospodarczym.
 8. Dbanie o czystość i estetykę obiektów ZDW.
 9. Prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie wynikających z działalności wydziału.
 10. Prowadzenie postępowań wynikających z zakresu obowiązków.
 11. Prowadzenie archiwum zakładowego, współdziałanie z firmami specjalistycznymi  zajmującymi się porządkowaniem zasobów archiwalnych.
 12. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 13. Wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązków wydziału zleconych przez Naczelnika.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od  starszego referenta do starszego specjalisty w Wydziale Zaplecza Technicznego i Administracji”.

Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca w godzinach: 7.00 – 15.00

2)    praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

3)    praca w zespole

4)    codzienny kontakt telefoniczny

5)    obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej        4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4 000 zł do 4 900 zł. + dodatek za wysługę lat. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

 

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w maju 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich