Numer ogłoszenia: 18/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD REFERENTA DO SPECJALISTY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
Termin składania dokumentów:
19-04-2019
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
  1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  5. posiada wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane techniczne o specjalności drogowej, budowlanej lub pokrewne, administracja,

  6. posiada minimum 3 letni staż pracy, mile widziane osoby ze stażem w jednostce administracji publicznej,

  7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w zakresie stosowania zamówień publicznych (po nowelizacji w 2004r.) w administracji publicznej,

 2. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowalne, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz znajomość funkcjonowania oraz zadań samorządowej jednostki organizacyjnej,

 3. obsługa komputera – MS Office,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zagospodarowania pasa drogowego.

  2. Prowadzenie procedur związanych ze szkodami komunikacyjnymi tj. prowadzenie rejestrów, sporządzanie ocen zdarzeń, prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem odszkodowań za szkody z polis ubezpieczeń OC sprawcy.

  3. Przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi tj. przygotowywanie materiałów na potrzeby udzielania zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji przetargowych, prowadzenie postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowej, sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych, przygotowywanie i prowadzenie zamówień do 30 000 euro.

  4. Bezpośredni udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg tj. prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie ZUD.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

   ** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. Słupska 18

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. bezpośredni kontakt z interesantami

 6. praca częściowo w terenie

 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w marcu 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich