Numer ogłoszenia: 18/2020 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY DS. TECHNOLOGII

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Wydział/Rejon:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
15-05-2020
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziane wyższe,
 6. minimum 5-letni staż na stanowisku technologa lub laboranta drogowego,
 7. prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień z zakresu budowy dróg,
 2. Znajomość m.in.: Ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), branżowe normy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Współpraca z Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów w zakresie WDSN oraz ewidencji dróg,
 2. Współpraca z rejonami w zakresie remontów dróg, opiniowanie technologii remontów,
 3. Opiniowanie rozwiązań technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektowania konstrukcji na drogach oraz nadzorowanie ich realizacji,
 4. Udział w radach technicznych w zakresie dokumentacji projektowych w zakresie rozwiązań technologicznych, geologicznych oraz geotechnicznych,
 5. Współpraca z Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów, Rejonami Dróg Wojewódzkich oraz Wydziałem Przygotowania Inwestycji w zakresie przygotowywania materiałów przetargowych,
 6. Przygotowanie i aktualizacja wytycznych technicznych, standardów budowy i przebudowy oraz remontów dróg we współpracy z wszystkimi wydziałami,
 7. Opiniowanie według kompetencji wniosków o odstępstwa od warunków technicznych w zakresie technologii budowy dróg,
 8. Przygotowanie opinii dotyczących nowych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań w drogownictwie, występowanie z propozycjami ich wdrażania,
 9. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych  dotyczących technologii drogowych,
 10. Opiniowanie zmian technologicznych w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym proponowanych przez wykonawców robót,
 11. Weryfikacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej,
 12. Przygotowywanie materiałów przetargowych oraz przeprowadzanie procedury i udzielania zamówień poza ustawą Prawo zamówień publicznych w swoim zakresie działania,
 13. Przygotowywanie, weryfikacja i analiza informacji i danych do projektów planów rzeczowych - finansowych na poszczególne lata oraz bieżąca i okresowa analiza wykorzystania środków na realizację.

 

 

Zakres obowiązków dodatkowych:

 

 1. Udział w seminariach,  naradach i spotkaniach dotyczących technologii, organizowanych przez krajowe i zagraniczne jednostki techniczne i gospodarcze,
 2. Współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami naukowo-badawczymi i laboratoriami drogowymi w zakresie technologii robót drogowych i obiektów inżynierskich.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalisty ds. technologii”.      

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4800 zł do 5000 zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w marcu 2020r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich