Numer ogłoszenia: 22/2020 O NABORZE NA ZASTĘPSTWO SPECJALISTY W WYDZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Specjalista
Wydział/Rejon:
Wydział Przygotowania Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
26-06-2020
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych,
 6. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku wykonującym zadania wynikające z ustaw: udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, prawa ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, oraz doświadczenie w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów oraz wydawaniu decyzji na wycinkę,
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,
 2. znajomość obsługi programu Word i Excel,
 3. znajomość ustaw:
 • Ustawy o samorządzie terytorialnym,

 • Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • Prawo zamówień publicznych PZP,

 • Prawo wodne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, nadzorem oraz sprawozdawczością w zakresie szeroko rozumianego pojęcia ochrony środowiska, ochrony gatunkowej, ochronie przyrody oraz udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w ramach działań wydziału WPI:

 

 1. Udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, rocznych i wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych.
 2. Udział w realizacji procesu budowlanego, w tym zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, analiza celowości, gospodarności i kwalifikowalności wydatków zgodnie z prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych. Finansowa kontrola pilotowanych zadań.
 3. Nadzór w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanych inwestycji, tj.: - zamawianie dokumentacji projektowej, - współuczestnictwo w procesie przygotowania, odbioru dokumentacji i pozyskania  decyzji realizacyjnej w zakresie niezbędnym dla przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji, - ustalenie nakładów niezbędnych do realizacji zadania.
 4. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym na roboty budowlane, wraz z załącznikami wymaganymi przez instytucje przyjmujące wnioski oraz prowadzenie sprawozdawczości związanej z pozyskiwaniem środków  z Unii Europejskiej.
 5. Przygotowanie zadania inwestycyjnego zakresie: - zaplanowanie harmonogramu realizacji zadania uwzględniając środki finansowe, - przekazanie dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia celem przeprowadzenia procedury przetargowej do Wydziały Zamówień Publicznych, - współuczestnictwo z Wydziałem Zamówień Publicznych w trakcie kolejnych etapów procedury przetargowej w zakresie merytorycznym zamówienia, w tym udział  w pracach komisji przetargowej.
 6. Nadzór nad procesem tworzenia, zmiany, weryfikacji oraz odbioru dokumentacji projektowej  w trakcie realizacji dokumentacji projektowej w zakresie: - rozwiązań projektowych, - spraw formalno-prawnych
 7. Udział w spotkaniach informacyjno-technicznych, konsultacjach społecznych, radach technicznych i spotkaniach w terenie.
 8. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 9. Przygotowanie i składanie wniosków oraz monitorowanie procesu uzyskiwania decyzji realizacyjnych tj. ZRiDów, pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych.
 10. Sporządzanie rozliczenia finansowego zadań oraz przekazanie do pionu finansowego dokumentów, niezbędnych do oceny postępu robót oraz zamknięcia finansowego zadania.
 11. Zabezpieczenie terminowego przygotowania dokumentacji projektowej na planowane roboty.
 12. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 13. Sporządzanie wniosków o ustalenie trybu zamówienia publicznego.
 14. Współpraca z Wydziałem Planowania i Analiz w zakresie przygotowywania wniosków  o płatność,  w tym: - przekazywanie informacji o trwających procedurach przetargowych, podpisanych umowach i aneksach, - przekazywanie informacji o aktualny przebiegu realizacji projektu, - przekazywanie informacji o zagrożeniach i problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu, - przekazywanie informacji merytorycznej do wniosku o zmiany w decyzji  o dofinansowaniu.
 15. Współpraca w zakresie realizowanych zadań z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 16. Współpraca z organami kontrolnymi w zakresie kontroli dot. realizacji prowadzonych zadań.

 

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na zastępstwo specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. bezpośredni kontakt z interesantami
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 3500zł do 4000zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w maju 2020r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
6-07-2020
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich