Numer ogłoszenia: 23/2023 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W WYDZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Specjalista
Wydział/Rejon:
Wydział Przygotowania Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
06-10-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne budownictwo/inżynieria komunikacyjna/ transport,
 6. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie lądowym, w tym dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej związanej z projektowaniem lub nadzorowaniem budowy obiektów realizowanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane lub wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę w projektowaniu lub nadzorowaniem budowy obiektów realizowanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane,
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków, oraz z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach realizacji umowy,
 2. uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa bez ograniczeń w zakresie dróg lub tożsame,
 3. duża swoboda w obsłudze komputera oraz znajomość programów zgodnych z: CAD typu (AutoCad, Bentley), MS Office typu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MsProject), znajomość obsługi programów do zarządzania projektem, kosztorysowych,
 4. znajomość: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy ZRID, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy prawo wodne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisy z nim związane, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych PZP, Kodeksu postępowania administracyjnego KPA,
 5. mile widziane doświadczenie i umiejętności z zakresu zarządzania projektem inwestycyjnymi w ramach realizacji umowy,
 6. znajomość systemu teleinformatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów najlepiej programu EZD PUW lub podobnego,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych oraz zabezpieczenie i rozliczenie finansowe prowadzonych zadań.
 2. Zaplanowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
 3. Przeprowadzenie procedury wyłonienia i udzielania zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 4. Zarządzanie procesem opracowania, zmiany, weryfikacji projektu w zakresie zgodności z przepisami i wymaganiami umowy oraz wytycznymi ZDW, odbioru dokumentacji projektowej, oraz wydania decyzji realizacyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
 5. Współpraca, wydziałami, jednostkami oraz organami współuczestniczącymi w kompleksowym opiniowaniu, uzgadnianiu dokumentacji
 6. Udział w spotkaniach informacyjno-technicznych, konsultacjach społecznych, radach technicznych i spotkaniach w terenie
 7. Opracowanie planów, sprawozdań i raportów dotyczących wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 8. Współpraca z organami kontrolnymi w zakresie kontroli dot. realizacji prowadzonych zadań.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.     Osobiście pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),         
 2. Za pośrednictwem platformy ePUAP,

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji”.

 

 1. Przesłać na adres mailowy rekrutacja@zdwgdansk.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać numer ogłoszenia.
Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 5 000 zł do 5 800 zł + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sierpniu 2023r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich