Numer ogłoszenia: 24/2022 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS INFORMATYKI W WYDZIALE ZAPLECZA TECHNICZNEGO I ADMINISTRACJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
22-07-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na powyższym stanowisku, preferowane wyższe
 6. minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z IT
 7. bardzo dobra znajomość administracji i konfiguracji aplikacji biurowych, w szczególności MS Office
 8. bardzo dobra znajomość administracji i konfiguracji systemu operacyjnego Windows 10
 9. doświadczenie w zarządzaniu sprzętem serwerowym
 10. doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego
 11. doświadczenie we wsparciu technicznym użytkowników końcowych (helpdesk), w zakresie systemów Windows, MS Office, pakietu graficznego Adobe
 12. znajomość HTML
 13. prawo jazdy kat. B., gotowość do wyjazdów do jednostek podrzędnych na terenie województwa
Wymagania dodatkowe:
 1. certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń lub kursów w zakresie aplikacji oraz systemów informatycznych
 1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, znajomość zasad budżetowania, znajomość zasad zamówień publicznych w administracji samorządowej
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Administracja infrastrukturą informatyczną ZDW i RDW.
 2. Serwis sprzętu serwerowego i końcowych urządzeń użytkowników.
 3. Nadzór nad sprawnością techniczną, funkcjonowania sieci informatycznej oraz oprogramowania sieciowego.
 4. Nadzór nad sprawną pracą urządzeń drukujących.
 5. Usuwanie usterek sprzętu komputerowego i sieci informatycznej.
 6. Kontrola nad bezpieczeństwem danych (kontrola antywirusowa, archiwizacja).
 7. Udzielanie pomocy pracownikom ZDW i RDW w obsłudze komputerów i oprogramowania.
 8. Realizacja zadań w zakresie administrowania systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych.
 9. Inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od  specjalisty do głównego specjalisty ds. Informatyki w Wydziale Zaplecza Technicznego i Administracji”.

Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca w godzinach: 7.00 – 15.00

2)    praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

3)    praca częściowo w terenie – obszar działalności ZDW – województwo pomorskie

4)    praca w zespole

5)    codzienny kontakt telefoniczny

6)    obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze brutto, które mieści się w przedziale od 5000 zł do 5500 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), a w przypadku zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty dodatek funkcyjny 450 zł. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana         w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

 

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w maju 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995     


Dodatkowe uwagi:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich