Numer ogłoszenia: 30/2021 O NABORZE NA STANOWISKO OD INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE REALIZACJI INWESTYCJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Od inspektora nadzoru inwestorskiego do głównego specjalisty
Wydział/Rejon:
Wydział Realizacji Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
13-08-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie techniczne – budownictwo (specjalność drogowa)
 6. minimum 4-letnie doświadczenie przy realizacji inwestycji drogowych, mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 9. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń lub równoważne (dla stanowiska: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).
Wymagania dodatkowe:
 1. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń lub równoważne (dla stanowiska: Główny Specjalista),
 2. praca w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie projektami,
 3. znajomość obsługi programu Word i Excel, Auto-CAD
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Merytoryczna szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej.
 2. Współpraca z Działem Zamówień Strategicznych w zakresie przygotowania procedury przetargowej, w tym udział w udzielaniu odpowiedzi na pytania w czasie trwania procedury przetargowej.
 3. Udział w procedurze zawierania0 umów, aneksów.
 4. Przygotowanie i dokonywanie na budowie w imieniu ZDW czynności związanych z przekazaniem terenu budowy, odbiorem robót.
 5. Pełnienie ze strony ZDW funkcji koordynatora i nadzór nad prawidłową realizacją projektów, w tym: - bieżąca kontrola prowadzonych robót, - współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim;  - analiza wniosków, uwag i korespondencji dotyczących realizowanej inwestycji oraz przygotowanie oficjalnego stanowiska ZDW.
 6. Reprezentowanie ZDW Gdańsk na radach technicznych i radach budowy.
 7. Merytoryczna ocena nieprzewidzianych zdarzeń na budowie oraz ich skutków (przedstawianie do zatwierdzenia wystąpień wykonawcy na podstawie opinii nadzoru inwestorskiego i autorskiego).
 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na wybranych zadaniach (dot. stanowiska: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
 9. Ocena sytuacji na budowie oraz sporządzanie sprawozdań w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót.
 10. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych.
 11. Udział w opiniowaniu tymczasowych projektów organizacji ruchu na okres prowadzenia robót.
 12. Współpraca z pracownikami i wydziałami zaangażowanymi w realizację projektu.
 13. Współpraca z organami kontrolnymi w zakresie kontroli dot. realizacji prowadzonych zadań.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej


Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od inspektora nadzoru inwestorskiego do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę pracę, terminowe wynagrodzenie, wsparcie w celu wdrożenia w zakres wykonywanych czynności, możliwość podnoszenia kwalifikacji  zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, benefity: dodatek za wysługę lat, ZFŚS, możliwość zakupu kart sportowych, a także bezpłatny parking dla pracowników oraz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w czerwcu 2021r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich