Numer ogłoszenia: 31/2022 O NABORZE NA STANOWISKO NACZELNIK WYDZIAŁU W NOWOTWORZONYM WYDZIALE GWARANCJI I JAKOŚCI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Wydział/Rejon:
Wydział Gwarancji i Jakości
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
09-12-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne,
 6. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na podanym stanowisku, w tym minimum 2-lata na stanowisku kierowniczym,
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. preferowany kierunek studiów budownictwo / drogi,
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,
 3. uprawnienia budowlane do kierowania/projektowania bez ograniczeń w branży drogowej / konstrukcyjno-budowlanej / mostowej
 4. duża swoboda w obsłudze komputera oraz znajomość programów zgodnych z: CAD typu (AutoCad, Bentley), MS Office typu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MsProject), znajomość obsługi programów do zarządzania projektem, kosztorysowych,
 5. znajomość: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawo zamówień publicznych,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 

 1. Organizowanie i nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych.
 2. Nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
 3. Opracowywanie procedur w zakresie działań gwarancyjnych.
 4. Egzekwowanie terminowego i prawidłowego usuwania wad i usterek.
 5. Zlecanie wykonawstwa zastępczego w razie potrzeby.
 6. Ustalanie przyczyn powstania wad i usterek oraz sposobu naprawy.
 7. Nadzór nad przekazywaniem wybudowanego w ramach inwestycji majątku gminom / podmiotom zewnętrznym.
 8. Udział w realizacji zadań inwestycyjnych poprzez weryfikację jakości wykonywanych robót.

Zakres obowiązków dodatkowych:

 

 1. Współpraca merytoryczna z Wydziałem Realizacji Inwestycji, Technologiem, Wydziałem Nieruchomości oraz Rejonami Dróg w zakresie nadzoru nad jakością wykonywanych robót.
 2. Opracowywanie materiałów promocyjnych po zakończonych inwestycjach.
 3. Udział w opracowywaniu, opiniowaniu dokumentów technicznych (specyfikacji technicznych, wytycznych , procedur itp.).
 4. Opracowywanie odpowiedzi na pozwy sądowe oraz udział w posiedzeniach sądu w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział, a w razie potrzeby współudział w sprawach prowadzonych przez Wydział Realizacji Inwestycji.
 5. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko naczelnika w Wydziale Gwarancji i Jakości”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Planowane zatrudnienie od 01.01.2023r.

 

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 6500 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatek funkcyjny 1000 zł. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w październiku 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich