Numer ogłoszenia: 33/2020 O NABORZE NA STANOWISKO OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą w Trąbkach Wielkich
Miejsce
RDW w Gdańsku, Trąbki Wielkie ul. Gdańska 29
Termin składania dokumentów:
17-09-2020
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 7. prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,
 2. znajomość obsługi programu Word i Excel,
 3. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 4. ogólna wiedza dotycząca funkcjonowania oraz zadań samorządowej jednostki organizacyjnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zagospodarowania pasa drogowego,
 2. Ewidencja decyzji administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,
 3. Egzekwowanie opłat związanych z czynnościami jw.,
 4. Prowadzenie ewidencji płatników opłat rocznych urządzeń umieszczonych w pasie dróg,
 5. Sporządzenie umów i zleceń oraz dokonywanie odbioru robót i prowadzenie  związanej z tym wymaganej dokumentacji,
 6. Prowadzenie dokumentacji i wykonanie czynności związanych z ochroną p.poż. Rejonu,
 7. Prowadzenie ewidencji niezbędnej dla prawidłowej gospodarki budynkami i wyposażeniem technicznym Rejonu,
 8. Prowadzenie procedur związanych ze szkodami komunikacyjnymi tj. prowadzenie rejestrów, sporządzanie ocen zdarzeń, prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem odszkodowań za szkody z polis ubezpieczeń OC sprawcy,
 9. Przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi  tj. przygotowywanie materiałów na potrzeby udzielania zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji przetargowych, prowadzenie postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowej, sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych, przygotowywanie i prowadzenie zamówień do 30 000 euro,
 10. Bezpośredni udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg tj. prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 11. Okresowe wyjazdy do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich i na drogi przynależne do Rejonu.
 12. Merytoryczne opisywanie faktur.
 13. Zastępstwo nieobecnych pracowników w zakresie wskazanym przez przełożonego.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, z siedzibą w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 29
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. bezpośredni kontakt z interesantami
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 3 000 zł do 3 600 zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sierpniu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich