Numer ogłoszenia: 33/2022 O NABORZE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Radca Prawny
Wydział/Rejon:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
09-12-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych,
 6. minimum półroczne doświadczenie w obsłudze prawnej w administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg oraz minimum 3-lata od uzyskania uprawnień radcy prawnego                  
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych,
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
 3. znajomość obsługi komputera – MS Office
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 

 1. Nadzór prawny w zakresie rozstrzygania sporów gwarancyjnych, przygotowywanie pism, opinii do wykonawców w zakresie działań Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziałem Przygotowania Inwestycji.
 2. Analiza i przygotowanie dokumentów prawnych pozwalających na uruchomienie wykonawstwa zastępczego.
 3. Ustalenie procedur prawnych w zakresie przekazywania majątku / środków trwałych na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz po zakończeniu inwestycji.
 4. Sporządzanie i opiniowanie wzorów umów na potrzeby realizacji zadań wydziału,  w szczególnych przypadkach na potrzeby innych wydziałów.
 5. Prowadzenie postępowań sądowych, przygotowywanie odpowiedzi na pozew, reprezentacja w sądzie  w zakresie zadań prowadzonych przez wydział.
 6. Opiniowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji zadań Wydziału Realizacji Inwestycji pod kątem przyszłych roszczeń gwarancyjnych.

Zakres obowiązków dodatkowych:

 

 1. Współpraca merytoryczna z Wydziałem Realizacji Inwestycji, Technologiem, Wydziałem Nieruchomości oraz Rejonami Dróg w zakresie zgodności prawnej wychodzących pism.
 2. Udział w opracowywaniu, opiniowaniu dokumentów technicznych (specyfikacji technicznych, wytycznych , procedur itp.).
 3. Udział w opracowywaniu, opiniowaniu wzorów umów.
 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: do uzgodnienia
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Planowane zatrudnienie od 01.01.2023r.

 

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 5830 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatek funkcyjny 1300 zł. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w październiku 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich