Numer ogłoszenia: 41/2020 O NABORZE NA STANOWISKO OD REFERENTA DO SPECJALISTY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Gdańska 110
Termin składania dokumentów:
08-01-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe w specjalności drogi, transport i budownictwo,

 6. roczny staż pracy, preferowany w jednostce administracji samorządowej pełniącej funkcję zarządcy dróg,

 7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi programu Word i Excel,

 2. preferowani kandydaci posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze,

 3. preferowani kandydaci posiadający znajomość Ustaw o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem drogami wojewódzkimi: - udział w gromadzeniu danych o stanie dróg i mostów oraz bieżąca aktualizacja ewidencji dróg, - prowadzenie ksiąg dróg, - dokonywanie objazdów dróg w celu oceny ich stanu oraz wpisów w dzienniku objazdów dróg, - przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym oraz nadzór nad nimi, - udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług i robót budowlanych z zakresu utrzymania i remontu dróg, - udział w planowaniu, koordynacji i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, a także pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg, - opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz prowadzenie spraw związanych z oznakowania dróg, - przygotowanie wniosków na wycinkę drzew, zgłoszeń zamiaru prowadzenia robót, - przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

  2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem Rejonu Dróg: - ustalanie potrzeb rzeczowo – finansowych w zakresie utrzymania budynków, środków sprzętowo - transportowych i wyposażenia, - prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, - współudział w prowadzeniu magazynu materiałowego.

  3. Prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi: - sporządzanie planu zamówień publicznych i jego aktualizacja, - przygotowanie materiałów na potrzeby udzielania zamówień publicznych, - przygotowywanie dokumentacji przetargowych, - udział w pracach komisji przetargowej.

  4. Udział w realizacji procesu budowlanego: - przygotowywanie zgłoszeń zamiaru prowadzenia robót, - zlecanie i odbiór robót, - realizacja uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na prowadzonych zadaniach.

  5. Prowadzenie procedur związanych ze szkodami komunikacyjnymi: - prowadzenie rejestru i analizy zdarzeń, - sporządzanie opinii zdarzeń, - prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem odszkodowań za szkody z polis ubezpieczeń OC sprawcy.

  6. Analiza wyników kontroli, sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie działań RDW.

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Chojnicach”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, ul. Gdańska 110
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca decyzyjna
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
 8. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 3 400 zł do 4 000 zł.

Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w listopadzie 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
3-02-2021
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Łukasz Szyca zamieszkały w m. Konarzyny.

 

Uzasadnienie:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich