Numer ogłoszenia: 4/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Planowania i Analiz
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
21-05-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 5 lub 15, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:
 
a.     posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b.     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
c.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e.     posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,
f.      posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku ekonomicznym oraz minimum półroczne doświadczenie w administracji publicznej,
g.     znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
h.     ogólna znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz 2014-2020,
i.      obsługa komputera – MS Office.
Wymagania dodatkowe:

a.     Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.     Przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią i końcową.
b.     Dokonywanie analizy dokumentów i opracowań stanowiących załączniki do wniosku o płatność.
c.     Przygotowywanie materiałów i dokumentacji uzupełniającej do złożonych wniosków o płatność.
d.     Przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez Instytucję Zarządzającą do złożonych wniosków o płatność.
e.     Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie.
f.      Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku dot. zmiany decyzji o dofinansowanie projektu.
g.     Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ZDW zaangażowanymi w realizację projektów celem sprawnej i terminowej realizacji zadań.
h.     Przygotowywanie korespondencji dotyczącej realizacji i rozliczania projektów z Instytucją Zarządzającą oraz innymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektu.
i.      Sporządzanie zmian harmonogramów rzeczowo–finansowych realizowanych projektów na wniosek wydziałów merytorycznych.
j.      Odczytywanie i analiza zapisów wynikających z zestawień tworzonych przez Wydział Budżetowo- Finansowy w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prezentowania zaangażowania wydatków i wykonania planu finansowego zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
k.     Ciągła współpraca z Wydziałem Budżetowo-Finansowym w zakresie realizacji dokonywanych wydatków dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Wymagane dokumenty:
a.     życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
b.     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d.     kserokopie świadectw pracy
e.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Dziale Planowania i Analiz”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Mostowa 11 a
80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995
 
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu kwietniu 2014r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
2-06-2014
Uzasadnienie wyboru:
Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Milena Bronkzamieszkała w Tczewie.
 
Uzasadnienie:
 
Pani Milena Bronk spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną i liczbę uzyskanych punktów za udzielone odpowiedzi.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich