Numer ogłoszenia: 5/2016

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Kierownik Rejonu
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego
Termin składania dokumentów:
29-02-2016
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 4, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  5. wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo,

  6. 6-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy - w zakresie robót drogowych,

  7. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  8. uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie dróg lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń,

  9. umiejętność wyceny robót budowlanych,

  10. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowalne, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz znajomość funkcjonowania oraz zadań samorządowej jednostki organizacyjnej,

  11. posiada prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość obsługi komputera – MS Office, CAD, Norma

  2. umiejętność kosztorysowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Sprawowanie ogólnego kierownictwa nad działalnością Rejonu poprzez podległe sobie służby techniczne.

 2. Ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie:

 • bieżącego utrzymania dróg;

 • obiektów inżynierskich;

 • urządzeń drogowych;

 • odnów i modernizacji dróg w/g planu Zarządu.

3. Rozliczanie i analizowanie planów rzeczowych i finansowych.

4. Organizowanie przetargów na roboty własne i obce w zakresie ustalonym przez dyrektora Zarządu.

5. Organizowanie dostaw materiałowych w zakresie ustalonym przez Zarząd.

6. Nadzór nad prowadzeniem czynności przewidzianej w przepisach o gospodarce materiałowej.

7. Organizowanie robót w Rejonie i dokonywanie odbioru tych robót.

8. Pełna kontrola merytoryczna oraz legalności, gospodarności i celowości  dokumentów finansowych związanych z realizacją wydatków.

9. Dokonywanie systematycznych objazdów dróg w Rejonie dla oceny stanu  dróg, urządzeń drogowych i obiektów inżynierskich.

10. Wydawanie na podstawie pełnomocnictwa Marszałka Województwa  Pomorskiego decyzji administracyjnych.

11. Kierowanie pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.

12. Nadzór nad prowadzoną dokumentacją o doznanych szkodach na drogach  zgodnie  z wymaganiami ubezpieczyciela.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich  w Sztumie”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca decyzyjna

 5. praca w zespole

 6. codzienny kontakt telefoniczny

 7. bezpośredni kontakt z interesantami

 8. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w styczniu 2016r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Informujemy, że z powodu braku kandydatów spełniających wymogi formalne nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich