Numer ogłoszenia: 6/2015

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
Termin składania dokumentów:
07-07-2015
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 13 lub 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiada wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe
 5. posiada minimum 2-letni staż pracy – w tym co najmniej rok doświadczenia zawodowego w zakresie finansowo-księgowym,
 6. obsługa komputera – MS Office,
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości,
 2. mile widziana znajomość zasad wynikających z kontroli zarządczej,
 3. mile widziana znajomość obsługi programu księgowego F-K
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków budżetowych na poziomie RDW, w tym:
 • prowadzenie rejestru wpływających dowodów księgowych,
 • przygotowanie i kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • przygotowanie, realizacja i kontrola wydatków budżetowych w ramach planu finansowego.

2. Prowadzenie korespondencji z zakresu rozliczeń finansowych zadań realizowanych przez RDW.

3. Kwalifikowanie wydatków strukturalnych.

4. Udział w przygotowaniu planu finansowego.

5. Ewidencja kosztów w programie finansowo-księgowym.

6. Prowadzenie rozliczeń księgowo-materiałowych.

7. Prowadzenie pomocniczych dokumentów kadrowych i bhp pracowników RDW wg zakresu ustalonego przez ZDW.

8. Udział w pracach inwentaryzacyjnych.

9. Udział w pracach komisji przetargowej.

10. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. Słupska 18
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
24-07-2015
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Tomasz Gad zamieszkały w Nowej Wsi  Lęborskiej.

 

 

Uzasadnienie:

 

Pan Tomasz Gad spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich