Numer ogłoszenia: 7/2013

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
PRACOWNIK NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
24-06-2013
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 
a. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e. posiada wykształcenie średnie, mile widziane wyższe - kierunek: administracja (II-go stopnia), prawo
f. posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zakresie stosowania zamówień publicznych (po nowelizacji w 2004r.)
Wymagania dodatkowe:

a. dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office

b. mile widziane doświadczenie w administracji publicznej w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań
c. mile widziane kursy/szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

b. Udział w pracach komisji przetargowej.
c. Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

b. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru pracownika na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych”.
 
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a
80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

 
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
12-09-2013
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku zakończonego procesu naboru pracownika na zastępstwo w Wydziale Zamówień Publicznych została zatrudniona Pani Monika Chmura zamieszkała w Gdańsku.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich