Numer ogłoszenia: 7/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Budżetowo-Finansowy
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
11-07-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie   z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 13 lub 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:
 
a.     posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
d.     posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – mile widziane rachunkowość i finanse,
e.     posiada minimum 5-letni staż pracy w służbach finansowo-księgowych – mile widziane w sferze budżetowej,
f.      znajomość zasad wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o VAT.
Wymagania dodatkowe:

a.     obsługa komputera – MS Office,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.     Obsługa finansowo-księgowa zadań współfinansowanych z funduszy UE.
b.     Przygotowanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
c.     Wystawianie rachunków stwierdzających dokonanie sprzedaży.
d.     Prowadzenie ewidencji sprzedaży w celu udokumentowania podstawy zwolnienia z podatku VAT.
e.     Sporządzanie zestawienia potrzebnego do przygotowania zapotrzebowania do Urzędu Marszałkowskiego.
f.      Sporządzanie zapotrzebowań na środki pieniężne.
g.     Rozliczanie delegacji służbowych.
Wymagane dokumenty:
                        a.     życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
b.     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d.     kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
e.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
 z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Wydziale Budżetowo-Finansowym”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Mostowa 11 a
80-778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
a)     praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
b)     praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
c)     praca w częściowo w terenie
d)     praca w godzinach: 7.00 – 15.00
e)     praca decyzyjna
f)      praca w zespole
g)     codzienny kontakt telefoniczny
h)     bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:
Inne informacje:
 
W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 
 
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu maju 2014r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
12-08-2014
Uzasadnienie wyboru:
 Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Dorota Kotyk zamieszkała w Gdańsku.
 
Uzasadnienie:
 
Pani Dorota Kotyk spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną i liczbę uzyskanych punktów za udzielone odpowiedzi.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich