Numer ogłoszenia: 8/2023 O NABORZE NA STANOWISKO OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE REALIZACJI INWESTYCJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Realizacji Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
10-04-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie, preferowane wyższe techniczne,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. wymagana znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa komputera - MS Office, Auto-Cad,
 2. mile widziany kierunek wykształcenia: budownictwo specjalność inżynieryjno-drogowa,
 3. mile widziane doświadczenie w pracy w budownictwie,
 4. mile widziana praca w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie projektami,
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 6. skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przygotowanie danych oraz udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, rocznych i wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych oraz przekazywanie ich do Wydziału Planowania i Analiz.
 2. Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
 3. Przeprowadzanie procedury i udzielanie zamówień do których nie stosuje się ustawy PZP, tj. o wartości do 130 000 zł.
 4. Zarządzanie procesem budowlanym realizowanych inwestycji, w tym zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych.
 5. Finansowa kontrola prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 6. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działania wydziału.
 7. Opiniowanie projektów organizacji ruchu dla zadań realizowanych przez wydział.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

*do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. osobiście pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji”.

 

2. przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),         

3. za pośrednictwem platformy ePUAP,

4. przesłać na adres mailowy rekrutacja@zdwgdansk.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać numer ogłoszenia.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4 500 zł do 5 800 zł. + dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w lutym 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
26-04-2023
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze wybrane zostały Pani Aleksandra Maćkiewicz zamieszkała w Gdańsku oraz Pani Magdalena Moszczyńska zamieszkała w Elblągu.

 

Uzasadnienie:

Kandydatki spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowy kwalifikacyjne. Kandydatki posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną, a dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatek pozwala sądzić, że wywiążą się z nałożonych obowiązków służbowych.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich