Numer ogłoszenia: 9/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Od Referenta do Starszego Referenta
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
08-12-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 13 lub 15, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.             w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie wyższe techniczne,
 6. posiada minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej,
 7. posiada prawo jazdy kat. B,

znajomość obsługi komputera – MS Office, znajomość programu AutoCad w stopniu bardzo dobrym, znajomość obsługi programów kosztorysowych

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udział w pracach z zakresu utrzymania dróg, ewidencji dróg i urządzeń drogowych.
 2. Planowanie, koordynacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
 3. Organizacja i pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych o wartości poniżej 30 000 Euro.
 5. Przygotowywanie dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych przy zamówieniach powyżej 30 000 Euro.
 6. Organizacja i nadzór przy pomiarach natężenia ruchu.
 7. Sporządzanie rocznych zbiorczych sprawozdań o stanach dróg.
 8. Opiniowanie projektów organizacji ruchu.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od referenta do starszego referenta w Wydziale Utrzymania Dróg”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w częściowo w terenie
 4. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 5. praca decyzyjna
 6. praca w zespole
 7. codzienny kontakt telefoniczny
 8. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Dział Kadr
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
29-12-2014
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Paweł Wesołowski zamieszkały w Gdańsku.

 

 

Uzasadnienie:

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Paweł Wesołowski wykazał się wymaganą wiedzą,  a dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata pozwala sądzić, iż w pełni wywiąże się z nałożonych obowiązków służbowych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich