Numer ogłoszenia: NR 30/2018 O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO OD REFERENTA DO SPECJALISTY W WYDZIALE PLANOWANIA I ANALIZ

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
26-10-2018
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie preferowane finanse, rachunkowość, ekonomia,
 6. roczne doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych lub rozliczania projektów dofinansowanych z UE lub ze środków publicznych,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
Wymagania dodatkowe:
 1. studia podyplomowe, kursy, szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu funduszy unijnych, finansów, rachunkowości lub ekonomii,

 2. znajomość ustawy o  finansach publicznych,

 3. znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu województwa i kompetencji jego organów,

 4. ogólna znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020,

 5. doświadczenie w  zakresie analizy dokumentów pod kątem formalnym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. sporządzanie wniosków o płatność dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z UE,

 2. analiza i ocena dokumentów stanowiących załączniki do wniosków pod kątem formalnym, rachunkowym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem,

 3. przygotowywanie wniosków o zmiany decyzji o dofinansowanie projektów,

 4. współpraca przy sporządzaniu w wymaganym zakresie okresowych i doraźnych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych,

 5. sporządzanie materiałów informacyjnych dotyczących planu, jego wykonania oraz zaangażowania wydatków dla wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych ZDW.

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

 1. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Planowania i Analiz ”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. bezpośredni kontakt z interesantami

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku we wrześniu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
15-11-2018
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że nabór na zastępstwo nie został rozstrzygnięty. Komisja postanowiła ponownie ogłosić nabór.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich