Numer ogłoszenia: OGŁOSZENIE 23/2021 O NABORZE NA ZASTĘPSTWO STARSZY REFERENT W WYDZIALE REALIZACJI INWESTYCJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat - umowa na zastępstwo
Stanowisko:
Starszy Referent
Wydział/Rejon:
Wydział Realizacji Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
13-07-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie techniczne
 6. minimum 2-letni staż pracy,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. wymagana znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa komputera - MS Office, Auto-Cad,
 2. mile widziany kierunek wykształcenia: budownictwo, budownictwo drogowe,
 3. mile widziane doświadczenie w budownictwie,
 4. mile widziana praca w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie projektami,
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 6. skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udział w przygotowywaniu danych oraz w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, rocznych i wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych oraz przekazywanie ich do Wydziału Planowania i Analiz.
 2. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Działem Zamówień Strategicznych w zakresie udzielenia zamówień publicznych.
 3. Współudział w przeprowadzaniu procedury i udzielanie zamówień, do których nie stosuje się ustawy PZP, tj. o wartości do 130 000 zł.
 4. Współudział w zarządzaniu procesem budowlanym realizowanych inwestycji, w tym zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
 5. Współudział w finansowej kontroli prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 6. Udział w sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu działania wydziału.
 7. Udział w opiniowaniu projektów organizacji ruchu dla zadań realizowanych przez wydział.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w terminie do:

 

13.07.2021 r.

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko starszego referenta               w Wydziale Realizacji Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej                 4h dziennie), praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 3.700 zł do 4.000 zł.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone      w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich,       ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                        w maju 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
15-07-2021
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że z braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty. Komisja postanowiła ponownie ogłosić nabór.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich