Kanały technologiczne

BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI

08 lutego 2016

 

„BUDOWA OBWODNICY KARTUZ - ETAPI”

 

19 listopada 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 1154/93/15 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

W dniu 01 grudnia  2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG SP z o.o., której 15 grudnia 2015r. przekazano plac budowy.

Nadzór nad robotami powierzono firmie DROMAX Piotr Szanser.

Zakończenie robót budowlanych  przewidziane jest do końca  2016 roku. 

Projekt pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – etap I” obejmuje budowę pierwszego etapu obwodnicy Kartuz na odcinku od wsi Grzybno   do skrzyżowania z dw 211 w kierunku Żukowa, tj. od km 4+365 do km 6+347 projektowanej  obwodnicy Kartuz.

Realizacja projektu ma za zadanie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z podstawowego układu ulic poza teren zabudowany i zabytkowe centrum miasta Kartuzy. Efektem będzie usprawnienie ruchu lokalnego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu, poprawa funkcjonowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i ich powiązań z układami lokalnymi. Zbyt mała przepustowość drogi zostanie zwiększona poprzez wybudowanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o szerokości 8m i poszerzenie istniejących odcinków drogi do szer. 8 m. oraz przebudowanie ul. Węglowej do szerokości 6,5m. 

Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – etap I  polegająca na budowie i przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 224 ma na celu dostosowanie do odpowiednich parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie przepustowości oraz osiągnięcie nośności 115KN/oś, zgodnie ze standardami i  wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej.

Budowa polegać będzie na:

- budowie nowego odcinka drogi,

- przebudowie istniejącego odcinka drogi

- przebudowie ulicy Węglowej

w tym zostanie wykonane:

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy/przebudowy,

- rozbiórka elementów dróg i ulic (nawierzchnie dróg, chodników, krawężniki, obrzeża),

- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem budowy,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków deszczowych,

- budowa i przebudowę oświetlenia drogowego,

- przebudowa istniejących przepustów wraz z budową półek dla zwierząt

- wykonanie robót ziemnych,

- budowa i przebudowę istniejących rowów przydrożnych,

- budowa małego zbiornika retencyjnego z regulatorem przelewu,

- budowa muru oporowego,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie poszerzeń i nowej konstrukcji jezdni,

- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 155630G do m. Kaliska na skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem pasa dla pojazdów skręcających w lewo w ciągu projektowanej obwodnicy oraz wyspy dzielącej na drodze podporządkowanej,

- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. 3 Maja, ul. Węglową na rondo

- budowa skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z ul. Gdańską (droga wojewódzka nr 211) na rondo

- budowa wysp rozdzielających i azyli dla pieszych,

- przebudowa istniejących i budowę nowych chodników,

- budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,

- budowa i przebudowę zjazdów,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

15 czerwca 2015

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej (projektowej) polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania:

 ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty”. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 obejmuje odcinek
o długości około 18 km po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej dla:

•          Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec,

•          Odcinek B: Rakowiec –Licze,

•          Odcinek C: Licze-Prabuty. 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 521 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 ul Mostowa 11A,  80-778 Gdańsk

 

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

 

 


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

19 lutego 2014

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego”

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 o długości ok. 30,57km obejmuje 4 odcinki:

  • od granicy m. Malbork do m. Grzymała
  • od  granicy m. Tropy Sztumskie do m. Dzierzgoń
  • miasto Dzierzgoń
  • od m. Dzierzgoń do granicy województwa pomorskiego

Rozbudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 515 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A  

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

            Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

19 lutego 2014

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne – Chojnice”

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 235 obejmuje 3 odcinki:

  • od m. Korne (od skrzyżowania z drogą krajową nr 20) do m. Lamka o dł. ok 22km
  • od  m. Lamka do m. Męcikał  o dł. ok. 14km
  • od m. Męcikał do m. Chojnice o dł. ok. 19km

Rozbudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 235 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A  

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

            Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

19 lutego 2014

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt.Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania:

”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy”

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 211 obejmuje odcinki:

  • od m. Nowa Dąbrowa (od skrzyżowania z drogą krajową nr 6) do m. Puzdrowo o dł. ok 33,5km
  • od  m. Mojusz do m. Kartuzy  o dł. ok. 15,5km

Rozbudowa drogi zakłada maksymalne wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej z dostosowaniem jej do wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 211 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsk

80-778 Gdańsk, ul Mostowa 11A  

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

            Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich