Kanały technologiczne

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Chałupy.

27 grudnia 2010

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadaniaPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Chałupy(odcinek w granicach obszaru zabudowanego oraz odcinek przejściowy do przekroju szlakowego o łącznej długości ok. 1,14km).
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym wojewódzkiej nr 216 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg wojewódzkich w Gdańskuwww.zdw-gdansk.pl, oraz przesłane do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul.  Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich