ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

24 października 2018 o 14:19

WPI.2212.4.357.2018.JK                                                                  Gdańsk, dnia 02.10.2018 r.

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01) informuje, że planuje opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania:

”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Swornegacie”.

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 236 obejmuje odcinek o dł. ok 1,6 km po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 236 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich