KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób postronnych oraz ochrona mienia na terenie objętym monitoringiem.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. organa ścigania). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu i dźwięku).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich