Deklaracja dostępności
Opublikowano: 2021-07-07 13:00:06

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zdw-gdansk.pl/bip

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2015-02-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-12-18 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z WCAG 2.0 i częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych WCAG 2.1 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)    załączniki pochodzą z różnych źródeł

b)    zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

c)     treści opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji

d)    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji

e)    informacje opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy, o dostępności cyfrowej

f)      mapy są wyłączone z obowiązku dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-12-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dawid Ochab, informatyka@zdwgdansk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 32 64 984. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku znajduje się przy ul. Mostowej 11a. Przy bramie po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna. Biura ZDW w Gdańsku mieszczą się w dwóch budynkach.

Budynek główny, jednopiętrowy, w którym znajdują się:

Na parterze, przy wejściach: portiernia, biuro podawcze, pokój cichej obsługi, dalej za przeszklonymi drzwiami kolejno, Wydział Zagospodarowania Pasa Drogowego, Dział Spraw Pracowniczych, Wydział Nieruchomości, pokój Wydziału Księgowości, toaleta męska, Informatycy, Wydział Planowania Inwestycji, Wydział Realizacji Inwestycji.

Na piętrze na wprost schodów Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych. Po prawej stronie korytarza: Płace, toaleta damska, pomieszczenie socjalne, sala konferencyjna, Sekretariat, gabinety Dyrekcji.

Po lewej stronie korytarza: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów, Wydział Planowania i Analiz, Wydział Budżetowo-Finansowy.

Budynek posiada trzy wejścia. Pierwsze od strony ul. Mostowej, drzwi przeszklone, do wejścia prowadzą dwa stopnie. Drugie wejście od strony wewnętrznej, ogólnodostępnego parkingu, po czterech stopniach. Wejścia niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów, pochylni.

Trzecie wejście, od ul. Mostowej, przez furtkę wyposażoną w przycisk przywołania. Pracownik ochrony udostępni wejście do budynku, którym można dostać się do biura podawczego oraz pokoju cichej obsługi. Są utrudnienia w postaci licznych progów i nierówności, drzwi przeszklonych.

W biurze podawczym nie ma obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń. Piętro jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach. Brak windy, platformy, podnośnika.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie    w pokoju cichej obsługi, na parterze budynku.

Parking ogólnodostępny. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Są krawężniki, nierówna nawierzchnia.

Budynek drugi, na tyłach budynku głównego, parterowy, w którym są dwa wejścia:

Wejście po lewej stronie w którym mieści się: Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji.

Wejście po prawej stronie w którym mieszczą się: Dział Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Strategicznych, Radcy Prawni, toaleta.

Istnieją utrudnienia w postaci krawężników, licznych progów, nierównej nawierzchni, blokujących się drzwi wejściowych, szklanych drzwi, nieoznaczonych pasami kontrastującymi.

Cały obiekt jest całodobowo chroniony przez agencję ochrony.

W obu budynkach brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wejścia do obu budynków ZDW w Gdańsku z psem asystującym.

Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc. Woda dla psa zostanie podana na prośbę Klienta.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku posiada osiem Rejonów na terenie województwa pomorskiego.

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie przy ul. Leśnej 1 w Bytowie. Budynek oznaczony tablicą informacyjną. Wejście znajduje się od ul. Leśnej, po dwóch stopniach. Brak podjazdu, pochylni. Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Biuro znajduje się na parterze, dwupiętrowego budynku. Parking jest ogólnodostępny, bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Brak dzwonka przy wejściu. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

 

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach przy ul. Gdańskiej 110, w Chojnicach. Wejście do budynku przez bramę. Tablica informacyjna widnieje na bramie i budynku. Główne wejście wyposażone w schody, brak podjazdu, pochylni. Nie ma dzwonka. Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

 

 

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przy ul. Gdańska 29, w Trąbkach Wielkich. Dojazd i wejście do budynku od drogi wewnętrznej. Budynek jest czytelnie oznakowany. Jednopiętrowy z barierami architektonicznymi. Wejście wyposażone jest w trzy stopnie. Brak podjazdu. Biuro mieści się na piętrze budynku, wejście po schodach. Brak windy. Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Brak dzwonka przy wejściu. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

 

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 15, Kartuzy. Budynek jednopiętrowy z barierami architektonicznymi w postaci schodów, progów, oznakowany tablicą informacyjną. Biuro niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

 

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. Słupska 18, Lębork. Budynek jednokondygnacyjny, oznakowany tablicą informacyjną przy bramie wjazdowej i na budynku. Parking ogólnodostępny, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

           

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku, ul. Żarnowiecka 3, Puck. Budynek jednokondygnacyjny, oznakowany tablicą informacyjną. Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

 

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9, Starogard Gdański. Budynek jednopiętrowy z tablicą informacyjną na budynku. Biuro niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Do budynku prowadza stopnie. Brak podjazdu. Na piętro prowadzą schody, brak windy. Parking ogólnodostępny, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Na drzwiach zewnętrznych biura widnieje informacja z numerem telefonu do biura. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie

                              

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, Sztum. Budynek parterowy, oznakowany tablicą informacyjną na budynku oraz na bramie wjazdowej. Biuro niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach. Do budynku prowadza stopnie. Brak podjazdu, platformy. Parking ogólnodostępny, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej. Możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się z pracownikiem na spotkanie.

 

Wygląd strony

Ułatwienia na stronie internetowej

Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

Możliwość powiększenia liter na stronie

Nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-12-18

 

Kontakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl
 2. Telefonicznie: 58 32 64 990
 3. Poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /zdwgdansk/SkrytkaESP
 4. Listownie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich