Numer ogłoszenia: 04/2015

Wymiar etatu:
Stanowisko:
Pomoc administracyjna
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
30-06-2015
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) tj.:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 5. znajomość obsługi komputera – MS Office.
Wymagania dodatkowe:

Brak wymagań dodatkowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie czynności związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji drogowych;
 2. pozyskiwanie, weryfikacja dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prawidłowego uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 3. podejmowanie niezbędnych czynności w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas dróg wojewódzkich;
 4. wykonywanie zadań dotyczących nabycia w drodze umów nieruchomości pod inwestycje drogowe, w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE oraz sporządzanie projektów uchwał na Zarząd Województwa Pomorskiego w zakresie spraw należących do kompetencji Działu;
 5. sporządzanie projektów środków zaskarżenia w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz projektów wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym należących do kompetencji Działu.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko pomoc administracyjna w Dziale Gospodarki Nieruchomościami”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym pow. 4 godzin dziennie
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich