Numer ogłoszenia: 16/2022 O NABORZE NA STANOWISKO ROBOTNIKA W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Cztery etaty
Stanowisko:
Robotnik
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 3
Termin składania dokumentów:
03-06-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie zawodowe,
 6. minimum 3-letni staż pracy jako pracownik drogowy,
 7. prawo jazdy kat. B,
Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa maszyn drogowych,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót przez Rejon.
 2. Eksploatacja i konserwacja sprzętu, maszyn i środków transportowych używanych przez Rejon według posiadanych uprawnień.
 3. Rozliczanie pracy sprzętu i rozliczenie zużycia paliwa na w/w sprzęcie drogowym według posiadanych uprawnień.
 4. Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą technologią wykonywania robót.
 5. Utrzymanie zaplecza techniczno – magazynowego według zakresu czynności.
 6. Wykonywanie robót utrzymaniowych prowadzonych przez Rejon.
 7. Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
 8. Interwencyjne oznakowanie zagrożeń drogowych. 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko robotnika w Rejonie Dróg Wojewódzkich                w Pucku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Pucku, ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck
 3. praca w terenie
 4. praca w zespole
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze brutto, które mieści się w przedziale od 3000 zł do 3300 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwietniu 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich