Numer ogłoszenia: 19/2016

Wymiar etatu:
Pełen etat - umowa na zastępstwo
Stanowisko:
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą w Trąbkach Wielkich
Miejsce
RDW w Gdańsku, Trąbki Wielkie ul. Gdańska 29
Termin składania dokumentów:
20-10-2016
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:

  O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10 lub 5, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

   

  1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  5. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  6. posiada minimum 4 letni staż pracy, w tym minimum rok doświadczenia zawodowego w zakresie finansowo-księgowym, mile widziane osoby ze stażem w jednostce administracji publicznej,

  7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości,

  2. znajomość zasad wynikających z kontroli zarządczej,

  3. mile widziana znajomość obsługi programu księgowego F-K

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie i kompletowanie dokumentów księgowych i ewidencji ich w rejestrze.

 2. Sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

 3. Sporządzanie przelewów do dowodów płatnych formą bezgotówkową i wraz z dokumentem źródłowym przekazanie ich do Zarządu.

 4. Prowadzenie ewidencji kosztów według poszczególnych paragrafów i prawnego zaangażowania wydatków budżetowych – sprawdzanie comiesięcznego zestawienia z analizą kosztów.

 5. Sporządzanie comiesięcznych zestawień kosztów według symboli i kont.

 6. Prowadzenie czynności w celu zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników Rejonu, w tym: posiłki, napoje, środki czystości, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie.

 7. Dokonywanie zakupów zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

 8. Nadzorowanie i kontrola gospodarki materiałowej oraz magazynowej Rejonu.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na zastępstwo od specjalisty do starszego specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą w Trąbkach Wielkich”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 29

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. bezpośredni kontakt z interesantami

 6. praca częściowo w terenie

 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu wrześniu 2016r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informujemy, że z powodu braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich