Numer ogłoszenia: 21/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD REFERENTA DO SPECJALISTY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
Termin składania dokumentów:
27-05-2019
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe
 6. sześciomiesięczny staż pracy – preferowane osoby ze stażem w jednostce administracji samorządowej
 7. prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem mieniem na poziomie RDW, w tym: - nadzór nad właściwym stanem technicznym środków trwałych, sprzętu, transportu i łączności, - ustalanie potrzeb rzeczowo – finansowych w zakresie utrzymania budynków, sprzętu i transportu, - ustalanie zakresu ubezpieczenia środków sprzętowo – transportowych oraz mienia, - zapewnienie  właściwego stanu technicznego pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Rejonu (dbałość o skuteczne i terminowe dokonywanie przeglądów okresowych i technicznych w tym zakresie).
 2. Prowadzenie magazynu materiałowo – sprzętowego i narzędziowego w zakresie wyposażenia, wykonywanie czynności przewidzianych w przepisach o gospodarce materiałowej.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu oraz sporządzanie wniosków likwidacji w tym zakresie.
 4. Prowadzenie gospodarki paliwami dla środków transportu i jednostek sprzętowych będących na wyposażeniu Rejonu.
 5. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla przeprowadzenia postępowań przetargowych   w zakresie  materiałów biurowych, sprzętu i transportu.
 6. Prowadzenie rejestru zamówień do 30 000 euro.
 7. Prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności związanych z ochroną BHP w Rejonie.
 8. Prowadzenie wszelkich czynności w zakresie potrzeb socjalnych dla pracowników Rejonu.
 9. Przygotowanie dokumentacji zamówień w zakresie funkcjonowania biura, tj. materiałów biurowych, sprzętu i transportu, ochrona i przeglądy budynków, zewnętrzna obsługa informatyczna.
 10. Prowadzenie dziennika korespondencji, rozdział i wysyłka korespondencji.
 11. Prowadzenie spraw i dokumentacji odnośnie zgłaszanych szkód komunikacyjnych i osobowych na drogach administrowanych przez RDW w Lęborku.
 12. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od referenta do specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. Słupska 18

 3. praca w częściowo w terenie

 4. praca w godzinach: 7.00 ÷ 15.00

 5. praca w zespole

 6. codzienny kontakt telefoniczny

 7. bezpośredni kontakt z interesantami

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwietniu 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
24-06-2019
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że z powodu braku kandydatów spełniających oczekiwania pracodawcy nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich