Numer ogłoszenia: 5/2023 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W NOWOTWORZONYM WYDZIALE GWARANCJI I JAKOŚCI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Gwarancji i Jakości
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
14-03-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne kierunek: budownictwo lub drogi lub mosty,
 6. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na podanym stanowisku,
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,
 2. uprawnienia budowlane do kierowania/projektowania bez ograniczeń w branży drogowej / konstrukcyjno-budowlanej / mostowej
 3. duża swoboda w obsłudze komputera oraz znajomość programów zgodnych z: CAD typu (AutoCad, Bentley), MS Office typu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MsProject), znajomość obsługi programów do zarządzania projektem, kosztorysowych,
 4. znajomość: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawo zamówień publicznych,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych.
 2. Nadzór i kontrola usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
 3. Opracowywanie procedur w zakresie działań gwarancyjnych.
 4. Egzekwowanie terminowego i prawidłowego usuwania wad i usterek.
 5. Sporządzanie dokumentów niezbędnych do zlecenia wykonawstwa zastępczego.
 6. Ustalanie przyczyn powstania wad i usterek oraz sposobu naprawy.
 7. Sporządzanie dokumentów związanych z  przekazywaniem nakładów finansowych wybudowanego w ramach inwestycji majątku gminom / podmiotom zewnętrznym.
 8. Udział w realizacji zadań inwestycyjnych poprzez weryfikację jakości wykonywanych robót.
 9. Przygotowywanie w razie potrzeby opinii w zakresie zmian proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót.
 10. Nadzór nad realizacją umów na nadzory inwestorskie w okresie rękojmi i gwarancji.
 11. Sporządzanie wniosków o wystawienie not obciążeniowych.
 12. Przygotowywanie dokumentów przetargowych dla postepowań prowadzonych przez wydział.

 

Zakres obowiązków dodatkowych:

 1. Współpraca merytoryczna z Wydziałem Realizacji Inwestycji, Technologiem, Wydziałem Nieruchomości oraz Rejonami Dróg w zakresie nadzoru nad jakością wykonywanych robót.
 2. Opracowywanie materiałów promocyjnych po zakończonych inwestycjach.
 3. Udział w opracowywaniu, opiniowaniu dokumentów technicznych (specyfikacji technicznych, wytycznych , procedur itp.).
 4. Udział w opracowywaniu odpowiedzi na pozwy sądowe oraz udział w posiedzeniach sądu w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział a w razie potrzeby współudział w sprawach prowadzonych przez Wydział Realizacji Inwestycji.
 5. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. osobiście pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od Specjalisty do Głównego specjalisty

w Wydziale Gwarancji i Jakości”.

 LUB:

2. przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),         

3. za pośrednictwem platformy ePUAP,

4. przesłać na adres mailowy rekrutacja@zdwgdansk.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać numer ogłoszenia.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Planowane zatrudnienie 04.2023r.

 

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 5 300 zł do 6 100 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), a w przypadku zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty dodatek funkcyjny do 1000 zł. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  w styczniu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
28-03-2023
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty. Komisja postanowiła ponownie ogłosić nabór.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich