Numer ogłoszenia: 9/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
ZASTEPCA KIEROWNIKA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego
Termin składania dokumentów:
13-03-2019
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo,
 6. minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w budownictwie,
 7. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowalne, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz znajomość funkcjonowania oraz zadań samorządowej jednostki organizacyjnej,
 8. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office, CAD, Norma
 2. umiejętność kosztorysowania
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Sporządzanie wykazów planowanych zamówień publicznych, ich aktualizacja oraz przekazywanie do ZDW.
 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wskazanych przez Kierownika Rejonu, w tym:
 • Sporządzanie rejestrów zamówień publicznych.

 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z zakresu zamówień publicznych.

 1. Nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu zamówień publicznych. W razie konieczności występowanie do Działu Zamówień Publicznych z wnioskiem  o dokonanie zmian.
 2. Udział w pracach komisji przetargowej.
 3. Nadzór nad właściwym stanem technicznym środków transportu i sprzętu oraz ubezpieczenia środków transportu.  
 4. Prowadzenie nadzoru z upoważnienia ZDW nad realizacją robót i/lub zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez RDW Sztum.
 5. Prowadzenie ewidencji niezbędnej dla prawidłowej gospodarki budynkami i wyposażeniem technicznym Rejonu.
 6. Ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie utrzymania budynków i sprzętu.
 7.  Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 8.  Dokonywanie objazdów dróg – ocena ich stanu oraz stanu urządzeń drogowych i obiektów mostowych oraz wpisywanie uwag w dzienniku objazdów dróg.
 9.  Prowadzenie ksiąg dróg.
 10.  Merytoryczne opisywanie faktur.
 11.  Nadzór nad realizacją rozliczania kart drogowych i raportów pracy sprzętu.
 12.  Nadzór nad realizacją umów związanych w zakresie BUD i ZUD. Informowanie   przełożonego o ewentualnych nieprawidłowościach, wnioskowanie o zastosowanie sankcji karnych. Ustalanie harmonogramów dyżurów.
 13.  Udział w dyżurach związanych z zimowym utrzymaniem dróg, koordynacja i nadzór nad zatrudnionym sprzętem i jego obsługą, reagowanie na  interwencje i wnioski, dokonywanie stosownych wpisów do dziennika  pracy  dyżurnego i dziennika pracy sprzętu, dziennika meldunków oraz  przekazywanie meldunków do Zarządu. Bieżące monitorowanie sprzętu  w terenie. Wykonywanie pozostałych  obowiązków służbowych podczas dyżuru przy akcji zimowej.
 14. Prowadzenie i załatwienie spraw związanych z prawidłowym  funkcjonowaniem zaplecza technicznego, w tym uczestniczenie w opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych na potrzeby zaplecza technicznego  (budynków, sprzętu, urządzeń, środków transportu ).
 15.  Nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu zamówień publicznych na usługi    i dostawy w zakresie zaplecza technicznego, sprzętu drogowego i zimowego,  paliw, olejów, drobnych materiałów drogowych. Występowanie do kierownika  Rejonu z wnioskami o konieczne zmiany.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca decyzyjna
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
 8. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w lutym 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
2-04-2019
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku naboru wybrany został Pan Maciej Ruciński zamieszkały w Malborku.

 

Uzasadnienie:

 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazał się wymaganą wiedzą i doświadczeniem w zakresie obejmowanego stanowiska.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich