Zrealizowane Inwestycje krajowe (do roku 2016)

„Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne

- dostawa i instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowo Górne”

Wykonawca : SPRINT SA z Olsztyna

Wartość całkowita zadania :  874 013,50 zł

Umowa z dnia 19.09.2016 . Termin realizacji do 02.12.2016 r. Wykonano do 30.11.2016.

Odbiór końcowy dokonano w dn. 30.11.2016 r. Od dnia 01.12.2016 działa odcinkowy pomiar prędkości.

 

Zakres zamówienia obejmował dostawę i instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowo Górne wraz z budową infrastruktury towarzyszącej tj. konstrukcji wsporczych i przyłączy energetycznych.

Urządzenia w dniu 01.12.2016 r zostały przekazane do eksploatacji Inspekcji Transportu Drogowego na mocy Porozumienia z 24.03.2016 r zawartego między Województwem Pomorskim ,a Głównym Inspektoratem  Transportu Drogowego .

Od dnia 01.12.2016 r obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na odcinku Reda – Rekowo Górne.  Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem na przedmiotowym odcinku DW 216 obowiązuje dopuszczalna prędkość 60 km/h.

Powyższe działania podyktowane były potrzebą poprawy bezpieczeństwa na jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg wojewódzkich, na którym dochodziło do wypadków i zdarzeń drogowych spowodowanych przede wszystkim nadmierną prędkością kierujących pojazdami.

Zadania zrealizowane w 2015 roku

 

Lp

Nazwa zadania

Długość przebudowanego odcinka drogi [km]

Wykonawca robót budowlanych

Terminy  realizacyjne

Wartość inwestycji [zł]

 

[rozpoczęcie robót budowlanych /zakończenie robót budowlaych]

 
 

1

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na terenie miejscowości Sierakowice                                                                         

1,161

Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym DROMOS Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26, 83-300 Kartuzy,

20.05.2015r./               14.09.2015r.

2 135 489,05

 

2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy, Jastarnia                                                                                    

3,90

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

30.10.2013r. /                            19.03.2015r.

2 078 963,52

 

3

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia w zakresie budowy elementów usprawniających ruch w Celbowie i Pucku

0,60

SKANSKA S.A. z siedzibą: ul. Gen. J. Zajączka 9 , 01-518 Warszawa

21.08.2015r./           21.10.2015r.

2 078 963,52

 

4

Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko

2,32

SKANSKA S.A. z siedzibą: ul. Gen. J. Zajączka 9 , 01-518 Warszawa

25.05.2015 r./                     30.10.2015r.

9 056 901,97

 

5

Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego

2,35

Eurovia Polska S.A z siedzibą Bielany Wrocławskie Ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

25.06.2014r./                      29.05.2015r.

14 586 376,36

 

6

Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla

30,55

Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A., z siedzibą ul. Pomorska 26 A, 83-200 Starogard Gdański

01.06.2015r./                         28.10.2015r.

52 199 600,99

 

7

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowościach Mściszewice

0,45

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum  Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 4B, 84-223 Liniaa Partner konsorcjum Bituminium Sp. Z O.O.z siedzibą ul. Długa 4B, 84-223 Linia

07.10.2015r./                        09.12.2015r.

862 328,52

 

 

INWESTYCJE  ZREALIZOWANE W  ROKU 2015

1. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna – etap II i III w km 34 + 153 ÷ 34 + 438

  Koszt  całkowity zadania :

 Budżet województwa   -  342 770,74 zł

W ramach zrealizowanego zadania  dokończono rozpoczętą w roku 2014 budowę  kanalizacji deszczowej  o długości ok. 373 mb służącą odwodnieniu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna.

 

2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w miejscowości Cierpięta w km 7+565 ÷ 7+765 (tj. ok. 0,2 km)

  Koszt  całkowity zadania :                            

 Budżet województwa  -   155 137,78 zł

W ramach zrealizowanego zadania wybudowano chodnik o długości ok 200 mb w m. Cierpięta

 

3. Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Skarszewach w km 77+055 ÷ 77+605 – etap I (tj. ok 550,00 m) oraz w km 76+763 ÷–77+028 - etap III (tj. ok 265,00 m)

Koszt całkowity zadania:  499 160, 67 zł  w tym:

 Budżet województwa      -  49 160,67 zł

Budżet  Gmina Skarszewy  -  450 000,00 zł

 

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano istniejący chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej                  nr 224 w m. Skarszewy o łącznej długości  ok 550 mb  oraz opracowano dokumentację  projektową na budowę chodnika o odcinku 265 mb.

 

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od. mostu na rz. Łeba - Wicko w km 44+982 ÷ 48+914,4 (tj. ok 4,0 km)

Koszt całkowity zadania:                                                                                                                                          

Budżet województwa   -  3 582 754,46 zł

 

W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku 4,0 km wykonano ścinkę i utwardzenie poboczy, remont nawierzchni drogi , przebudowę istniejących chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe.

 

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Cecenowo – most na rz. Łeba w km 41+957 ÷ 44+982 (tj.  ok 3,0 km)

 Koszt całkowity zadania:

 Budżet województwa    -  2 891 945,55 zł

W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku 3,0 km wykonano ścinkę i utwardzenie poboczy, remont nawierzchni drogi , przebudowę istniejących chodników oraz oznakowanie poziome i pionowe

 

6. Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Prabuty                                     w km 20+640 ÷ 20+800 (tj. ok 160,00 m)

Koszt całkowity zadania:

Budżet  Miasta i Gminy Prabuty  -  101 605,75 zł

 

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano między innymi  chodnik z kostki betonowej , przełożono istniejący chodnik ,ustawiono barierki ochronne.

 

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Wierzchucino – Żarnowiec w km 81+263 ÷ 83+998 (tj. ok. 2, 74 km).

Koszt całkowity zadania:

Budżet województwa    -    1 668 187,84 zł

W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano drogę wojewódzką nr 213 na odcinku ok 2,74 km. W ramach zadania wykonano min.  wycinkę przydrożnych drzew , umocniono pobocza oraz wykonano nową warstwę bitumiczną nawierzchni.

 

8.  Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 588 na odcinku Mareza - Grabówko w km. 7+257,10 ÷ 7+439,30

 

Koszt całkowity zadania:  509 965,87 zł w tym:

Budżet województwa:                             309 965,87 zł

Budżet Gminy Kwidzyn                             200 000,00 zł        

               

W ramach zrealizowanego zadania  wykonano między innymi przebudowę istniejącego przepustu, budowę ciągu pieszo –rowerowego, remont nawierzchni nad przepustem :

 

 

 

9 .Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w Pucku polegająca na budowie autonomicznego doświetlenia przejścia dla pieszych.

Całkowity koszt zadania:  49 691,74 zł

 

10.  Przebudowa chodnika i zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 210 w m.  Głobino w km 4+910÷6+106 (tj. 1,2 km)

 Całkowity koszt zadania: 695 206,71 zł w tym:

Budżet województwa :   347 603,36 zł

Budżet Gminy  Słupsk :   347 603,35 zł

 

W ramach zrealizowanego zadania wykonano przebudowę chodnika na długości 1,2 km  wraz                             z przebudową zjazdów oraz budową zatok autobusowych.

 

11. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 w km 4+003 w m. Lipinki Szlacheckie   

         wraz z dojazdami

 

 

Całkowity koszt zadania: 1 455 516,11 zł

                                                          

W ramach zrealizowanego zadania wykonano rozbiórkę starego obiektu mostowego w bardzo złym stanie technicznym i wybudowano  nowy obiekt o klasie nośności A wraz z dojazdami.

 

ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2014 R. ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

  1. W roku 2014 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zrealizował przebudowy dróg na terenie województwa pomorskiego. Przebudowy miały charakter remontu, który obejmował m.in: odnowę konstrukcji nawierzchni jezdni przez dwie warstwy bitumiczne, korektę niwelety i przekroju poprzecznego jezdni, odnowę poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem, remont istniejących zjazdów z dostosowaniem do przebudowywanej drogi, regulację wysokościową istniejących wpustów i studzienek w ciągu drogi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W sumie przebudowano ok. 39 km dróg. Łączny koszt przebudowy dróg wyniósł 32 843 617,34 zł. brutto.

Poniżej tabelaryczne zestawienie wykonanych zadań:

 

L.p

Nr drogi

Lokalizacja/ kilometraż

Dł. odcinka [km]

Termin rozpoczęcia robót/ Termin zakończenia robót

Termin odbioru końcowego robót

Wartość zadania (zł. brutto)

Finansowanie

 

KORYTARZ WSCHODNI - POWIŚLE

1.

523

Czarne Dolne – Trumieje/ 11+943÷ 16+380

 

4,43

11.08.2014/ 29.11.2014

08.12.2014

4 412 318,66

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

2.

532

Sadlinki – Gardeja/ 10+435÷ 14+984

 

4,55

11.08.2014/ 04.12.2014

 

08.12.2014

3 777 518,68

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

3.

607

Gurcz – Ryjewo/ 0+445÷ 4+745

 

4,30

11.08.2014/ 29.11.2014

08.12.2014

2 938 231,49

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

4.

515

Stary Dzierzgoń – gr. woj./ 37+000÷ 40+432

3,43

11.08.2014/ 26.11.2014

02.12.2014

1 809 916,84

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

 

KORYTARZ ZACHODNI

1.

212

Lipnica/ 66+400÷ 68+570

2,20

12.08.2014/ 30.11.2014

 

04.12.2014

1 669 946,78

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

2.

212

Zielona Chocina – Zielona Huta/ 81+150÷ 86+150

 

5,00

12.08.2014/ 28.11./2014

 

 

04.12.2014

4 370 059,27

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

3.

201

Czarne – Wyczechy/ 10+780÷ 12+280

1,50

 

12.08.2014/ 28.11.2014

 

01.12.2014

1 308 067,20

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

4.

213

Lubuczewo – Wrzeście/ 8+800÷ 11+822

3,02

07.08.2014/ 28.11.2014

03.12.2014

2 919 391,38

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

5.

211

Śmiechowo – Rokity/ 28+130÷ 33+130

5,00

13.08.2014/ 30.11.2014

11.12.2014

4 845 730,04

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

 

KORYTARZ CENTRALNY

1.

228

Kartuzy – Ręboszewo/ 49+000÷ 54+506,90

 

 

5,507

 

13.08.2014/ 30.11.2014

 

12.12.2014

 

4 792 437,00

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

  1. W roku 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wykonał remonty dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego. Remonty obejmowały m.in.: odnowienie nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie nowych warstw bitumicznych (wyrównawczej oraz ścieralnej), remont zjazdów  poprzez dostosowanie ich parametrów do normatywnych, odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.

 

L.p

Nr drogi

Lokalizacja/ kilometraż

Dł. odcinka [km]

Termin rozpoczęcia robót/ Termin zakończenia robót

Termin odbioru końcowego robót

Wartość zadania (zł. brutto)

Finansowanie

1

214

Lębork/ 29+664÷ 30+092

0,43

07.08/2014/ 24.11.2014

26.11.2014

738 808,61

358 808,61 zł. – Samorząd Województwa Pomorskiego

380 000 zł. – Miasto Lębork

2.

522

Prabuty/ 24+294÷ 24+558

0,264

30.09.2014/ 29.11.2014

08.12.2014

438 584,84

318 584,84 zł. – Samorząd Województwa Pomorskiego

120 000,00 zł. – Miasto i Gmina Prabuty

3.

201

Czarne – gr. woj./ 5+715÷ 9+695

4,00

16.10.2014/ 30.11.2014

05.12.2014

2 650 560,17

100% Samorząd Województwa Pomorskiego

 

 

  1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna” (Etap I)

 

Projekt finansowany przez: Samorząd Województwa Pomorskiego w kwocie 101 567,38 zł. (brutto).

 

Termin rozpoczęcia robót: 20.10.2014 r.

 

Termin zakończenia robót: 26.11.2014 r.

 

Termin odbioru robót: 09.12.2014 r.

 

Zakres wykonanych robót budowlanych: W ramach inwestycji został wykonany I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna (km 34+438 ÷ 34+588). Przebudowa obejmowała: wykonanie wpustów ulicznych, ułożenie rurociągu, montaż studni chłonnych w ilości 3 szt., przełożenie kabla teletechnicznego, odtworzenie nawierzchni po wykonanym kanale deszczowym, ścięcie, uzupełnienie i umocnienie poboczy kruszywem naturalnym, profilowanie skarpy pobocza, odnowę terenów zielonych na trasie wykonywanego kanału deszczowego.

 

  1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Więckowy” w km 82+150 ÷ 82+580.

Projekt finansowany w 100% przez: Samorząd Województwa Pomorskiego w kwocie 147 600,00 zł. (brutto).

Termin rozpoczęcia robót: 13.10.2014 r.

Termin zakończenia robót: 14.11.2014 r.

Termin odbioru robót: 19.11.2014 r.

Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji obejmował: roboty rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod wyspę dzielącą oraz rozbiórka wiaty), budowa wyspy dzielącej z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100, wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni w rejonie wybudowanej wyspy dzielącej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ścięcie i utwardzenie poboczy.

  1. „Budowa chodnika w miejscowości Gowidlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211”.

 

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego w kwocie 287 565,23 zł. (brutto).

 

Termin rozpoczęcia robót: 07.102.014 r.

 

Termin zakończenia robót: 28.11.2014 r.

 

Termin odbioru robót: 11.12.2014 r.

 

Zakres wykonanych robót budowlanych: W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika w miejscowości Gowidlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 (km 37+475 ÷ 37+972). Budowa obejmowała: budowę chodnika, zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych na posesje.

 

Inwestycje zrealizowane w latach 2012 -2013 ze środków krajowych.

1.        „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska”

Projekt współfinasowany przez: Samorząd Województwa Pomorskiego w kwocie 795 013,77zł oraz Gminę Miejską w Krynicy Morskiej na kwotę 1 500 000,00zł. Łączny koszt robót wyniósł 2 295 013,77zł (brutto)

Termin rozpoczęcia robót: 05.09.2012r.

Termin zakończenia robót: 25.04.2013r.

Termin odbioru robót: 29.04.2013r

Zakres wykonywanych robót budowlanych: W ramach inwestycji został wykonany remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańska w miejscowości Krynica Morska na odcinku od 47+450 do 48+282. Remont obejmował, odnowę nawierzchni jezdni drogi, zjazdów na posesje, remont chodników, budowę zatoki autobusowej wraz remontem odwodnienia drogi wraz z wykonaniem oznakowania pionowego, poziomego drogi. Prace są kontynuacją wcześniej wykonywanych etapów realizowanych w latach 2010 i 2011r.

Jednocześnie w trakcie robót budowlanych Miasto Krynica Morska wybudowało oświetlenie drogowe.

2. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową 2414G w miejscowości Deka”

Projekt współfinasowany przez: Samorząd Województwa Pomorskiego za kwotę 476 999,39zł (brutto).

Termin rozpoczęcia robót: 01.10.2012r.

Termin zakończenia robót: 14.12.2012r.

Termin odbioru robót: 19.12.2012r

Zakres wykonywanych robót budowlanych: W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa łuku poziomego drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Deka w ramach zadania będzie wykonywane: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzenia z 6,0m do 7,0m na odcinku łuku poziomego, budowa odwodnienia drogi oraz przebudowa przepust pod drogą wraz z ukształtowaniem odpowiednio skarp względem terenu.

3. „Przebudowa chodnika w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 521 - ul. Jagiełły w Prabutach - I etap”

Projekt współfinasowany przez: Urząd Miasta i Gminy Prabuty za kwotę 151 909,43zł (brutto).

Termin rozpoczęcia robót: 14.09.2012r.

Termin zakończenia robót: 31.10.2012r.

Termin odbioru robót: 13.11.2012r

Zakres wykonywanych robót budowlanych: W ramach inwestycji został wykonany remont nawierzchni chodników, zjazdów do posesji wraz z obsianiem trawników w pasie drogowym ul. Jagiełły w Prabutach na odcinku ok. 380m. W ramach realizacji zadania przewidziano zabezpieczenie kabli w rury osłonowe, regulacja studni kanalizacji deszczowej.

 

4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Jodłowno”

Projekt finansowany przez: Samorząd Województwa Pomorskiego na kwotę 460 189,42zł oraz Gminę Przywidz w kwocie 220 955,72zł łączny koszt robót wyniósł 681 145,14zł (brutto)

Termin rozpoczęcia robót: 23.11.2012r.

Termin zakończenia robót: 14.05.2013r.

Termin odbioru robót: 21.05.2013r

Zakres wykonywanych robót budowlanych: W ramach inwestycji został wykonany remont nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem, budowa chodnika, kanalizacja deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Jabłówko”

Projekt finansowany przez: Samorząd Województwa Pomorskiego 578 048,45zł (brutto)

Termin rozpoczęcia robót: 05.11.2012r.

Termin zakończenia robót: 14.12.2013r.

Termin odbioru robót: 21.12.2013r

Zakres wykonywanych robót budowlanych: W ramach inwestycji zostało wykonane poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej do 7m, budowa dwóch zatok autobusowych, budowa chodników, wykonanie powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – przejścia dla pieszych z azylem, barier ochronnych oraz oznakowania poziomego i pionowego.

 

Sporządził: Leszek Zalewski dnia 21.05.2013r

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach – ul. 14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kardynała Wyszyńskiego i Al. Brzozową

Planowany okres realizacji: lipiec 2011 – wrzesień 2012
 
Projekt współfinansowany przez:
·         Samorząd Województwa Pomorskiego – 2 250 000,00 zł
·         Gminę Miejską Chojnice – 1 125 000,00 zł
·         Powiat Chojnicki – 1 125 000,00zł
 
Zakres wykonanych robót budowlanych:
·         przebudowa skrzyżowania ul. 14-go Lutego – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Aleja Brzozowa na małe rondo,
·         przebudowa ul. 14 Lutego od Placu Piastowskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Al. Brzozową,
·         przebudowa wlotów ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Aleja Brzozowa,
·         przebudowa istniejących zatok autobusowych,
·         przebudowa istniejących zjazdów,
·         budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych,
·         przebudowa sieci uzbrojenia kolidującego w pasie drogowym:
o   przebudowa napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
o   przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych,
o   przebudowa sieci wodociągowej,
o   przebudowa sieci gazowej,
o   przebudowa kanalizacji deszczowej i  sanitarnej,
·         budowa nowego oświetlenia i likwidacja istniejącego na linii napowietrznej,
·         budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:
o   wysp uspokajających ruch
o   azyli na przejściach dla pieszych.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich