DLA WNIOSKODAWCY O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Dla wnioskodawcy o zajęcie pasa drogowego

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono zezwolenia, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich