Numer ogłoszenia: 1/2015

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9
Termin składania dokumentów:
13-02-2015
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 13 lub 5, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.             w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiada wykształcenie wyższe – kierunek administracja/ prawo, lub wyższe techniczne, preferowany kierunek: budownictwo,
 5. posiada minimum dwuletnie doświadczenie w jednostkach administracji publicznej, preferowane zatrudnienie na stanowiskach z podobnym zakresem obowiązków,
 6. posiada prawo jazdy kat. B – minimum 3 lata.
Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych/ administracji publicznej lub stosowne kursy;
 2. znajomość obsługi komputera – MS Office, mile widziana znajomość obsługi programu kosztorysowego NormaPro;
 3. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Sporządzanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego oraz umów dotyczących użyczenia gruntu.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zajęcia pasa drogowego.
 3. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji administracyjnych i umów dotyczących użyczenia gruntu.
 4. Przygotowywanie zestawień opłat rocznych wynikających z wydanych decyzji.
 5. Nadzorowanie postępowania nad decyzjami, od których wpłynęły odwołania.
 6. Nadzorowanie robót i uczestniczenie w odbiorach robót wykonanych na podstawie wydanych decyzji i umów.
 7. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Opiniowanie projektów organizacji ruchu dotyczących zajęcia pasa drogowego i robót zleconych oraz wniosków w zakresie bezpieczeństwa ruchu wpływających do RDW.
 9. Ewidencjowanie spraw geodezyjnych.
 10. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od starszego referenta do starszego specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym pow. 4 godzin dziennie
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9
 3. praca w godzinach: 7.00 – 15.00 (oraz dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg)
 4. praca decyzyjna
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
24-02-2015
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Mikołaj Ossowski zamieszkały w m. Klonówka.

 

 

Uzasadnienie:

 

Pan Mikołaj Ossowski spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że legitymuje się on 10-cio letnim stażem pracy w administracji samorządowej.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną i liczbę uzyskanych punktów za udzielone odpowiedzi.

 

 

 

Gdańsk, dnia 24 lutego 2015r.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich