Numer ogłoszenia: 02/2022 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Dział Zamówień Publicznych
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
31-01-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. minimum roczne  doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp),
 6. wykształcenie wyższe – preferowane prawo lub administracja,
 7. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów Pzp oraz orzecznictwa w sprawie zamówień w praktyce,
 8. samodzielność, skrupulatność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. znajomość:

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020),

c) aktów wykonawczych do ustawy Pzp, w tym:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.   z 2020 r., poz. 2452),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2434),

Wymagania dodatkowe:
 1. odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień w oparciu o Pzp,
 2. znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad ponoszenia wydatków publicznych  oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych,
 3. znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych  zewnętrznych źródeł finansowania,
 4. znajomość obsługi programu Word i Excel.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym jako sekretarz komisji przetargowej,
 2. obsługa platformy e-Zamówienia oraz platformy zakupowej zamawiającego,
 3. udział w procedurach związanych z wniesieniem środków ochrony prawnej w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 4. sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji z przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych osobom kontrolującym i udzielanie wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań  w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej.

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. bezpośredni kontakt z interesantami
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4 500 zł do 5 000 zł.

Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995.

 

Dodatkowe uwagi:

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich