Numer ogłoszenia: 10/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
23-12-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10 lub 15, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:
 
a. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
d. posiada wykształcenie średnie, mile widziane wyższe – kierunek administracja (II-go stopnia), prawo,
e. posiada minimum roczne doświadczenie w zakresie stosowania zamówień publicznych (po nowelizacji w 2004r.) w administracji publicznej,
Wymagania dodatkowe:

znajomość obsługi komputera – MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

b. Udział w pracach komisji przetargowej.
c. Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

b. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od referenta do specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul. Mostowa 11 a
80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:

 

a. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
b. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
c. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
d. praca decyzyjna
e. praca w zespole
f. codzienny kontakt telefoniczny
g. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu listopadzie 2014r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
28-01-2015
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Monika Chmura zamieszkała w Gdańsku.

 

Uzasadnienie:

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Chmura wykazała się wymaganą wiedzą, a dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki pozwala sądzić, iż w pełni wywiąże się z nałożonych obowiązków służbowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich